Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Ligama lakhe lesiXhosa ngu Nomzamo: Lisho kutsi "loyo lotamako". Ligama lakhe leliphelele kwakungu Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Winnie Madikizela-Mandela ukhunjulwa kahle ngekuba ngu "Make we Sive" Kanye nekuhlupheka lakutfola njengemfati wa Nelson Mandela ngesikhatsi sakhe sekuvalelwa ejele noma ahanjisiwe. Wacala umsebenti wakhe njengesisebenti lesisita bantfu, Winnie wenta tintfo letiningi waphindze wanikela imphilo yakhe ekulweni nemtsetfo longekho lawubona kuye, ngekuba ngumulwi wenkhululeko ngendlela yakhe lelungele.

ISouthAfrika.co.za iveta imphilo yakhe kanye nekutinikela kwakhe kulelive lesiphila kilo nauhla, kusukela ekulungeni kwakhe ekucaleni eTranskei kuya ekubeni ngulophambili emnyakatweni welulwela live lase Ningizimu Afrika.

Translated by Phindile Malotana