Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Ligama lakhe lesiXhosa ngu Nomzamo: Lisho kutsi "loyo lotamako". Ligama lakhe leliphelele kwakungu Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.
Winnie Madikizela-Mandela ukhunjulwa kahle ngekuba ngu "Make we Sive" Kanye nekuhlupheka lakutfola njengemfati wa Nelson Mandela ngesikhatsi sakhe sekuvalelwa ejele noma ahanjisiwe. Wacala umsebenti wakhe njengesisebenti lesisita bantfu, Winnie wenta tintfo letiningi waphindze wanikela imphilo yakhe ekulweni nemtsetfo longekho lawubona kuye, ngekuba ngumulwi wenkhululeko ngendlela yakhe lelungele.
ISouthAfrika.co.za iveta imphilo yakhe kanye nekutinikela kwakhe kulelive lesiphila kilo nauhla, kusukela ekulungeni kwakhe ekucaleni eTranskei kuya ekubeni ngulophambili emnyakatweni welulwela live lase Ningizimu Afrika.

Translated by Phindile Malotana

Early Life of Winnie Mandela

Ngelusuku lwemashumi lamabili nesitfupha enyangeni yeNyoni kumnyaka wa 1936, Nomzami Winifred Zanyiwe Madikizela watalelwa esigodzini sase Bizana lebesibitwa ngekutsi yi Transkei (eEastern Cape)....more

Winnie Mandela An Independent Activist

Mandela abebambeke kakhulu kumsebenti we ANC, etimphini letisemtsetfweni futsi nelikhaya la Winnie belivame kuhlaselwa/kungenelwa ngemaphoyisa....more

Winnie Mandela Banned and Harassed

Umnyaka wa 1960 na 1961 waletsa injabulo ku Winnie ngekutalwa kwendvodzakati yakhe yesibili, Zindziswa, kanye nekutfolwa kwemyeni wakhe kutsi Anacala lekulimata live lakhe....more

Winnie Mandela Continues the Struggle

Ngaphandle kwendlela yekuvalwa lebeyimukalela kuhamba kwakhe, Winnie wachubeka watimisela kulokulwa....more

Winnie Mandela The Controversial

Winnie wakhululwa ngemuva kwekuvalelwa kwakhe eBrandfort wavunyelwa kutsi abuyele ekhaya ngemnyaka wa 1986....more

Winnie Mandela The Later Years

Ngemuva kwekubulawa kweLubandlululo kanye ne Liciniso nekuBuyisana Kwakhomishana kwacala, Winnie Mandela wabitwa ngekumbandzanyeka ekuhlaseleni kanye nasekubulaleni lokwentiwa Licembu Lebhola la Mandela (MUFC)....more