Small-Spotted Genet

© Nigel Dennis

Dzina

Small–spotted Genet [Genetta genetta]

Tshivhumbeo

Ndi ṱhukhu kha large-spotted genet, fhedzi mavhala aya elana ndi muvhala mutsu na mutshena. Mutshila una ṱhodzi tshena u tshi khou hanedzana na wa Black tipped genet. Muvhala wa yo woṱhe u tou nga muvhala mutshena ure na tshika wa vha na mitalo ubva kha ṱhoho u swika kha mutshila. Nga hafha kha mutshili-tshili ha vha na mutalo wa mavhudzi, ha vha na mavhala matshena kha tshifhaṱuwo, na makunwe ano shavhisa. Mutshila ndi mulapfu wa vha na mavhala matshena na matsu.

Kuḽele

Iḽa zwipuka zwiṱuku na zwikhokhonono, gwitha, maṋoni, zwikokovhi, dongololo, phame na zwinwe vho ndi zwone zwono nwaliwahozwiḽiwa zwa yo ai lesi mitshelo sa Large spotted genet.

Kubebele

Iya vha na vhana vhavhili nga ṅwaha, vhavhili kana vhararu. Nga murahu ha u ḓi hwala lwa maḓuvha a 70-77. Maṱo na nḓevhe zwa vhana zwi vulea ina maḓuvha 5-18. Maṋo aya bva nga ṅwedzi wa u thoma. Ṱhukhu dzi ya thoma uḽa zwiḽiwa zwo khwaṱhaho dzina dzi vhege, fhedzi dza isa phanḓa na u mama lwa miṅwedzi yo vhalaho.

Kuitele

Naho i phukha ine ya funa u dzula I yoṱhe nga zwinwe zwifhinga uya kona u i vhona i tshi khou tshimbila nga mbili- mbili. Nga maanḓa nga zwifhinga zwa ubeba. I funesa u dzula fhethu ho omaha, naho huna uri zwinwe zwifhinga uya I wana tsini na milambo. I vha yo dzula nnṱha ha miri nga masiari, fhedzi iya wanala na milindini, midavhani na matomboni, ai vhonalesi u fana na large–spotted genet.

Hune dza wanala hone

Naho dzi tshi wanala fhethu hu songo doweleyaho kha vhukovhela ha Afrika, kha zwezwo ina nḓowelo ya u wanala fhethu ho omaho. A i wanala devhula ha Namibia na devhula ha southwest coast ya Afrika Tshipembe.

Mawanwa

Heyi phukha iya bora nga maanḓa kha vhathu, sa zwine ya vhonala I tshi khou ita dzi Safari I tshi namela nnṱha ha maṱafula I tshi khou dzhia zwiḽiwa zwa vhathu.