Small-Spotted Genet
Small–spotted Genet

© Nigel Dennis

Ligama

Small–spotted Genet – layatiwa ngekutsi yi Genet Yelidvumo (Genetta genetta)

Kutiveta Kwayo

Le Small – Spotted Genet yincanyana kune Large-Spotted Genet, imibhalo yayo imuhlophe nalokumnyama lokubonakalako futsi ngaphandle kwe libala lelingatsi liyaphela. Lomsila unelibala lelimhlophe ngasegcineni, njengoba uhlukile kunalowo we Large – Spotted Genet lomnyama ekugcineni. Umtimba wonkhe unelibala lelisamhloshana longcolile lovalwe ngalelimnyama lemacabhacabha bese kwenta emalayini kusuka enhloko kuya emsileni.
Ngasetsanjeni lemgogodla kukhona tinwedlana letindze letimnyama. Inemabala lamhlophe labonakalako ebusweni langentasi kwemehlo, lokusho kutsi akekho kahle emlonyeni nasesimongweni. Tinetingalo letikhonako kubuyela emuva nangabe betikhokhiwe. Imisila midze futsi imuhlophe nalokumnyama.

Kudla Kwayo

Le Small – Spotted Genet idla kudla lokufaka kakhulu tilwane letincane kanye netilwanyana. Emalulwane, Tinyoni, imigololo, ticoco, emashongololo, centipedes kanye nabofeceli kubhaliwe kutsi kudla kwato. Ivela idla kancane titselo kune Large-Spotted Genet.

Kwakhiwa/kwentiwa

Babili labancane labentiwako ngemnyaka, kuba ngubabili kuya kulabatsatfu labancane. Sikhatsi sekumitsa sisemkhatsini wemalanga lamashumi lasikhombisa kuya kumashumi lasikhombisa nesikhombisa. Tindlebe nemehlo aletincane avuleka natinemalanga lasihlanu kuya kulalishumi nesiphohlongo. Ematinyo angaphambili lamakhulu aphuma ngenyanga yekucala. Letincane tidla kudla lokucinile emva kwemaviki lamancane, kepha achuneka amunye tinyanga letimbalwa.

Kutiphatsa Kwayo

Ihlala iyodvwa sonkhe sikhatsi, atikavami kobonakala ngatimbili, tivama kubonwa ngesikhatsi sekuhlanga. Tindzawo titsandza letisemahlatsini lomile, noma ingatfolwa etindzaweni letinemanti. Ivama kulala etihlahleni ngesikhatsi sasemini, kepha kakhulu itfolwa emigodzini lesemhlabatsini nasematjeni lamakhulu. Ayihlali kakhulu etihlahleni njenge Large-Spotted Genet.

Lapho Titfolwa Khona

Noma letilwane tivela titiningi eningizimu yonkhana, ngaloko tinekuvela netigodzi letomile noma tindzawo letiseNingizimu Afrika.

Luhla Lolubhaliwe

Letilwane tingaba nguletifuyekako etindzaweni letivakashelwa bantfu tekulala lapho tatiwa ngekutsi ticanca ematafula nakudliwa bese titsatsa kudla ematafuleni.