Small-Spotted Genet
Tsipa e matheba a masesane

© Nigel Dennis

Leina

Tsipa e matheba a masesane – e tsebega gape e le Tshipa ya go tlwaelega [Genetta genetta]

Ponalo

Tsipa e matheba a masesane ke e nnyane nyana go fetiša Tsipa e matheba a makgolo, e bile methalo ya yona e bonagala kudu. Methalo e nale mmala wo moso le wo mošweu le moriti nyana wo mosetlha. Mosela o na le dintlha tše šweu, o fapana le mosela wa Tsipa e matheba a makgolo ka ge o le o montsho.
Ka botlalo, mmala wa mmele ke wo mošweu bja go ba le bosetlha nyana e be aparela ke maronthontho a mantsho le methalo ya go thoma hlogong go fihla moseleng. Pele ga morago go na le maboya a masetlha a go tšhikinyega. E na le maswao a ma šweu mo sefahlegong, ka tlase ga mahlo e bile a bonagala kudu molomong le phatlheng. E na le meno a go kgona go tšwa ka ntle le go boela morago. Mosela ke o motelele wa go ba le mmala wo mošweu le wo moso.

Dijo

Tsipa e matheba a masesane di rata go ja dinamane tše nnyane le dikhukhwane. Gape go rekotilwe gore di na le go ja digwegwe, mankgagane, dinyonyane, digagabi, le diphepeng. Ga e je dienywa kudu go swana le Tsipa e matheba a makgolo.

Pelego

E belaga dihlopa tše pedi tša bana ka ngwaga, sehlopha se tee se na le bana ba bararo. Nako ya go go gola ya tšona e tšea matšatši a 70-77. Mahlo a bana a bulega morago ga matšatši a 5 -15 ge ba belegwa. Meno a tswa morago ga kgwedi ya mathomo. Bana ba ja dijo tša go tia morago ga dibeke tše mmalwa e fela ditswela pele go amuša dikgwedi tše mmalwa.

Mokgwa

Ke phoofolo ye bodutu, ge di le tše pedi ga di bonagale ka ntle le ge e le nako ya pelego. E rata madiša a go ba kgaušwi le mehlare ya go oma, e fela di na le go hwetšagala mafelong a go ba le dinoka. E rata go patlama pele ga setlhare mosegare, e fela e hwetšagala kudu gare ga mašoba a ka tlase gare ga mmu le pele ga matlapa. Ga e phele mehlareng kudu go swana le Tsipa e matheba a makgolo.

Di hwetšagala kae

Le ge mohuta wo o bonagala kudu mo Afrika Borwa e fela di na le go bonagala kudu mafelong a go oma mo Afrika Borwa. Ga di hwetšagale kua west coast ya Namibia le west le southwest coast ya Afrika Borwa.