Brown Hyena
Tshivhingwi

© Karl Svendsen

Dzina

Tshivhingwi [Hyaena brunnea]

Tshivhumbeo

Ina nḓevhe dzo imaho tswititi, na milenzhe ire na mavhala ane yanga yo tou rwiwa nga ṱhamu, na muvhala wa buraweni ine ya khou yela kha nntsu, ya vha na mahaḓa matshena na mukulo mutshena. yo ima yo lapfa 800mm ya lemela 40 kg. Ina muvhala mutshena wo bvaho ha fha kha mukulo u swika kha mahaḓa. Ṱhoho na mukulo ndi gireyi na milenzhe yo kuvhatedziwa nga muvhala wa buraweni na munwe wo rambalalaho.

Kuḽele

Tshivhingwi yo no tshila nga ṋama, na dzi ṋama dzo faho na miroho, zwine na zwone ndi zwitevhelaho, zwisunzi, makumba a zwiṋoni na mitshelo ya ḓaka. Nga tshinwe tshifhinga iya vhulaha na zwipuka zwiṱuku. Tshivhingwi ine ya ḽa zwofaho, iya kona uḽa zwitumbu zwa tshivhingwi khulwane dzine dza vha dzo vhulaiwa tshivhingwi dzo no tshila nga ṋama. Mano ayo aya itendela na nga nḓowelo ya u kwashekanya marambo ane avha uri o khwaṱha, ya konaha uḽa zwa nga ngomu.

Kubebele

Tshivhingwi ine ya beba nga khalanwaha lini iya beba tshifhinga tshinwe na tshinwe na hone uḓi hwala ha hone ndi ha maḓuvha a 90. Tsha tshisadzi tshi ya kona u beba u bva kha ṅwana muthihi uya kha vhana wa vhana. Vhana vha ya kona u mama u swika vha tshi fhedza nwaha muthihi, vha dzula tshiṱahani lwa minwedzi ya 18.
I tshi vhedza zwa u mamisa iya konaha u litshisa vhana vha konaha uḽa vho ṋama. I tshi kha ḓi tou bva u bebwa ivha ina muvhala muthihi na wa khulwane na hone I ya kona u swikelela kha dzinwe nga minwedzi ya 30.

Kuitele

Dzi ya ḓi khetha nahone dzi tshimbila nga maanḓa vhusiku, nga masiari ivha yo ḓi eḓelela zwiṱakani kana kha vhudzulo ho latiwaho ha dzi aardvark. I dzula kha madanga maṱuku ubva kha dzine dza beba na dzine dza vha uri dzo no vha khulwane. Danga ḽa hone ḽi ya tsireledzana nga maanḓa fhedzi adzi fuli dzoṱhe.

Hune dza wanala hone

Kha ḽa Africa Tshipembe dzi wanala kha dzi southern savannah, fhethu ho ḓalaho mahatsi,na kha masoga. Tshivhingwi ine I tshi hula iya awela, sa zwe zwa ambiswa zwone uri I kha ḓi vha hone north west ya Pretoria dzi thavhani dza magaliesburg. Dzo ḓala nga maanḓa kha coast ya skeleton, ine ya tshila nga zwo ṱanziwaho nga lwanzhe lwa antlantic. Dzi ya shavhana na fhethu hune ho vhuya ha dzula dzi spotted hyena.