Brown Hyena
Hyena le Nsundvu

© Karl Svendsen

Ligama

Hyena le Nsundvu [Hyaena brunnea]

Kutiveta Kwayo

Lesi silwane sinetindlebe letikhomba etulu nemilente lenemilayini kanye nelibala lelinsundvu leliya kuleliyakulelimyama, emahlombe lamhlophe kanye nentsamo. Ima 800mm emahlombe bese ikala 40 kg. Anelibala lelisamhlophe lelidze letilwane lelikhula kusuka ngasemuva yentsamo kuya ematsanjeni emahlombe. Lenhloko nentsamo, tinelibala lelimtfubi, bese imilente, tivalwe libala lelinsindvu nalelimtfubi lomncane.

Kudla Kwayo

Le Hyena lensundvu iyi carnivore lesijwayele imphilo yekudobha kudla. Itawenta, kucinisa kudla kwayo ngekudla tilwanyana, tinyoni, emacandza kanye netitselo tesiganga ingaphindze futsi ibulale tilwane letincane. Le Hyena lensundvu iyadobha, iyawudla nemtimba wesilwane lesifile lesibulawe nguletinye tilwane. Imihlatsi kanye nematsambo emihlatsi ativumela kutsi tiphule ematsambo lamadze etilwane letikhulile bese tidla lolokungekhatsi.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Ema Hyena lansundvu akanaso sikhatsi sekuhlanganiswa futsi anesikhatsi sekumitsa emalanga lamashumi layimfica. Ema hyena esifazane atala kusuka kuyinye kuya kulamane ema hyena lamancane. Lamancane amunyiswa aze abenemunyaka noma ngetulu endzaweni yawo lefihlekile kuze kube tinyanga letilishumi nesiphohlongo. Lubisi lalengumake lingenwa kudla inyama kusuka nayinetinyanga letintsatfu ngebudzala. Nayitalwa ihyena lensundvu isuke inelibala lelifana nelehyena lesikhulile futsi emnyakeni wayo logcwele nayinetinyanga letimashumi lamatsatfu.

Titsandza kuhlala todvwa futsi titsandza nebusuku, ekuhambeni kwelilanga titsandza kulala emahlatsini lacinile noma emigodzini yema Aardvark leseyilahliwe. Ema hyena lansundvu ahlala ngeticheme letincane kusukela kuletihlanganisiwe naletincane tato kuya kuticheme letinema hyena lasakhulile esilisa newesifazane. Lamacembu ayayivikela indzawo yayo, kepha akahambi ndzawonye.

Lapho Titfolakala Khona

La Ningizimu Afrika atfolwa etindzaweni letinetihlahla letincane, endzaweni lenetjani, lihlandze lelingakomi kakhulu nelihlandze lelomile. Silwane lesesaba emehlo ebantfu, njengendlela lesenta ngayo kutsi sichubeka nge Nyakatfo kuya eNshonalanga ye Pretoria ngase ntsabeni lese Magaliesberg. Ema hyena lansundvu ajwayelwe kubonwa ngase Skeleton Coast, lapho tidla khona kungcola lokusuka e Atlantic Ocean. Tizama kungabi sendzaweni lehanjwa kakhulu yi Hyena lenemabala.