Brown Hyena
Phiri e e Borokwa

© Karl Svendsen

Leina

Phiri e e borokwa [Hyaena brunnea]

Popego

Setshedi se se na le ditsebe tse di supileng kwa godimo le maoto a nang le methalo mme letlalo la yona le borokwa bo bo tseneletseng go ya bontshong le magetla a bosweu le molala. E ema dimilimetara di le 800 mo legetleng le go nna boima godimo jwa dikilogeramo tse 40.
Di na le seriri se se telele se se mmala wa maši se se tswang kwa morago ga molala mo legetleng. Tlhogo le molala ke tse di tshetlha, le maoto a khurumeditswe ke methalo e e mesetlha.

Dijo

Phiri e e borokwa ke moji wa nama e e fetogetseng kwa mokgwa wa botshelo wa moji wa tse di suleng mme di ela go nna dibodu. Le fa go le jalo e tla tlaleletsa dijo tsa yona ka tse di jaaka ditshenekegi, mae a dinonyane le maungo a tlhaga, mme ka dinako tse dingwe e bolaya diphologotswana tse dinnye.
Phiri e e borokwa e ja ditopo tsa diphologolo tse di jang dimela mme di bolailwe ke diphologolo tse dingwe. Motlhagare le meno ka fao di leng ka gona di kgona go di letla go thuba marapo a matelele a dipholgolo tse dikgolo mme di bo bi ja moooko go tswa fa gare.

Pelegiso

Phiri e e borokwa ga di tlhakane ka bong mo setlheng se se rileng fela e bile e dusa malatsi a le 90. Tse di namagadi di belega bana go tloga go 1 go ya 4. Tse di nnye di amuswa go feta ngwaga mme di tshela mo mosimeng go fitlha go dikgwedi di le 18.
Mme mašwi a oketswa ka nama go tswa mo dikgweding di le tharo. Ka botsalo Phiri e borokwa e mmala o o jaaka tse digolo mme e fitlhelela bogolo jwa mme ka botlalo ka dikgwedi tse di 30.

Maitsholo a Yona

Ke diphologolo tsa motshelanosi e bile di sasanka bosigo, fela ka nako ya letsatsi di repa mo sekgweng se se kitlaneng kgotsa mo mesimeng e e tlogetsweng ke Dikolobe tsa Mosima. Phiri e e borokwa e nna ka ditlhopha di le mmalwa, tse di godileng go ya go bašwa ba banna le basadi. Setlhopha se rata go sireletsa tikologo ya tsona, mme ga di senke dijo ka setlhopha.

Di Fitlhelwa Kwa Kae?

Mo Aforikaborwa di fitlhelwa mo Borwa mo nageng e tletseng ditlhatsana, mo go leng bojang, seka-sekaka le sekaka. Phologolo e ke e e nyelelang, jaaka go kailwe ka ntlha ya gore e sa ntse e a tswelela Bokone-Bophirima jwa Pretoria mo Magaliesberg thaba e farologaneng. Phiri e e borokwa e bonwa ka tlwaelo mo Skeleton Coast, fa di jang malele go tswa mo lewatleng la Atlelantiki. Di rata go tila mafelo ao diphiri tsa mebala di tletseng gona.