Flap-neck Chameleon
Luaviavi

© Nigel Dennis

Dzina

Luaviavi, Flap-neck chameleon [Chamaeleo dilepis]

Vital Statistics

Hune ya wela hone - Tshikokovhi
Nzudzanyo - Squamata
Muṱa - Chamaeleonidae
Zwigwada - Huna tshaka nnzhi dzine dzo no vhonala kha shango ḽoṱhe.
Vhulapfu tshisadzi - 120-140 mm
Vhulapfu tshinna - 120- 140 mm

Ṱhaluso

Holwu ndi luaviavi lune lwa vha luhulwane nga maanḓa lune lwa vha na gulokulo ḽine ḽa dzulela u hula u swika nga hu sa fheli. Mivhala iya fhambana ubva kha wa tshitopi uya kha wo no nga maṱari kanzhi hu ya vha na mitalo- talo ya mbalelo nga matungo ayo.

U Phaḓaladzwa

Iya wanala kha ḽa afrika fhethu hune havha na vhuḓalo ha maḓi, vhubvaḓuvha ha kwazulu natal, Mpumalanga, Northern province na devhula ha Botswana, uya na Northern cape na vhubvaḓuvha ha Namibia.

Kubebele

U hula ha makumba zwi dzhia miṅwedzi mirahu uya kha miṋa. Ya tsadzi i kudzela makumba maṱuku a 25 uya kha 50. I kudzela makumba ayo tshilimo. Arali a ḓakani makumba aya kona u fhedzi maḓuvha a 377 asa athu thothonyiwa.

Kuḽele

Iḽa zwi khokhonono, I funesa nzie na madzhulu.

Mawaṅwa

Zwo lelula fhambanyisa mbeu yayo, ya munna yo vulea hafha mathomoni a mutshila wayo ya dovha ya vha na ndunduma ine ya dzula I tshi khou hula.