Flap-neck Chameleon
Lunwabu Lwentsamo legucukako

© Nigel Dennis

Ligama

Lunwabu Lwentsamo legucukako [Chamaeleo dilepis]

Luhla lolutsetfwe

Lihlangatso - Reptilia
Kucondzisa - Squamata
Umndeni - Chamaeleonidae
Kuhlukana kwaletinye tilwane - Inombolo yaletinye tilwane ichaziwe ngalenye indlela yato
Budze Lensikati - Likhulu nemashumi lamabili kuya ekhulwini nemashumi lamane ema mm
Budze Lendvuna - Likhulu nemashumi lamabili kuya ekhulwini nemashumi lamane ema mm

Inchazelo

Lolunwabu lwentsamo legucukako ngulona nwabu lolukhulu nekuchubeka kwesichobo lesincane, lesimhlophe, emachubu lanemakona lamatsatfu kubhongwane (chochocho) kanye nasesiswini. Imibila iyehlukana, kusuka kulo hhwabile lomtfubi kwengcela kuloluhlata lotitfunti kuya kulonsundvu. Sichobo sesisu simhlophe, futsi kuvame kuba nelibala lelimhlophe ngasemaceleni.

Kusakateka

Atfolwa etindzaweni letishisakakhulu la Afrika, eningizimu yeKwaZulu-Natal, Mpumalanga,tifundza letisenyakatfo, eNyakatfo nase Mphumalanga yeBotswana, kuya eNyakatfo yeCape naseNyakatfo yeNamibia.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Kukhula kwemacandza kutsatsa tinyanga letintsatfu kuya kuletine. Lensikati ibese igcwalelwa kusuka kumashumi lamabili nesihlanu kuya kumashumi lasihlanu emacandza lamancane; utalela emacandza akhe ngelihlobo. Lamacandza angatsatsa emalanga lamakhulu lamatsatfu nemashumi lasikhombisa nesikhombisa kutsi achobosele esigangeni.

Kudla kwalo

Lelinwabu lentsamo legucukako litingela tilwanyana, ikakhulu tintsetse kanye nemabhungane.

Luhla loluhlanganisiwe

Bulili bubonakala malula kulolunwabu ngekutsi letindvuna tinwebekile ngasekusekelweni kwemsila bese ineliguludla lelikhulako ngasemuva kwelinyawo langemuva.