Flap-neck Chameleon
Inwabu

© Nigel Dennis

Igama

Inwabu (Flap-neck Chameleon)

Iimbalobalo ngepilwalo ezirhunyeziweko

Isigaba - Reptilia
Irhemo/umhlobo - Squamata
Umndenawo - Chamaeleonidae
Imihlobo yakwabo - Imihlobohlobo yalo eminengi ikhe yahlathululeka lapho atholakala khona.
Ubude belisikazi - 120 - 140 mm
Ubude beliduna - 120 - 140 mm

Ihlathululo

Umhlobo lo wenwabu ngomkhulu onesidlhogoriyana esiragela phambili, line-tubercles emhlophe eyakheke ngendlela yamahlangothi amathathu kuthi amabili wakhona alingane (triangular) esesifubeni kanye nemathunjini. Imibalalo ihluka ukusuka komthuthu okusarulana kwemithunzana ukuya kozotho. Isidlhogoriya esisemathunjini simhlophe, begodu kuvamise ukuba namabadlana amthuthu emahlangothini.

Ukwabeka nokusabalala kwawo

Atholakala e-Tropical Africa, esewula ya-KwaZulu-Natal, Mpumalanga, esiFundeni seTlhagwini, eTlhagwini kanye nePumalanga ye-Botswana, ukuyela eTlhagwini Kapa kanye neTlhagwini ye-Namibia.

Ukuhlangana neliduna

Ukuthuthuka nokulunga kwamaqandawo kuthatha amalanga amathathu ukuya kamane. Elisikazi linaba ngamaqanda amasumi amabili nahlanu ukuya kamasumi amahlanu; libekela amaqandalo ehlobo. Amaqanda la angathatha amalanga amakhulu amathathu amasumi alikhomba nekhomba ukuthi aqoqoselwe.

Ukudla/idayethi

Inwabeli liphila ngokubamba iinunwana, khulukhulu iintethe kanye nabonambhonge.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Ubulili bazo buhlukaniseka lula khulu ngokuthi umhlobo lo wenwabu eliduna (Flap-Neck Chameleon) unesithomo somsila esibanzi kanye nesibumbeko esifana neledere u-‘Y’ esikhula ngemva kwelinye nelinye inyawo lalo lemuva.