Ya Richtersveld National Park

© Shem Compion
Kwa bokone-bophirima jo bo kwa kgakala jwa Afrika Borwa, mme e papatleletswe mo diatleng tse di seretse tsa Orange River, o tla fitlhela Richtersveld National Park e e tsarologileng ka bogolo jwa 160,000ha. E begilwe semmusô ka 1991 go latela tumalano ya pusetso lefatshe le morafe wa baNama, serapa seno sa sekaka sa dithaba se neela batho ba ba ratang go itlhabisa phefo maitemogelo a a tswileng ka bojotlhe go sengwe le sengwe sa setoropo.
Richtersveld Mountain Desert National Park ya Kwa tshimologong e ne gokagantswe le /Ai/Ais - morwarre wa yona go kgabaganya molelwane kwa Namibia - ka 2003 go tlhoma serapa sa nagapedi sa ntlha mo borwa jwa Afrika. E ne ele tumalono eno ya boditšhabatšhaba e e isitseng kwa tlhomong ga Ai/Ais-Richtersveld Transfrontier Park ya ga jaana e kgolwane.

Translated by Nchema Rapoo

A Snapshot of the Richtersveld

Richtersveld e kwa bokone-bophirima jo bo kgakala jwa Afrika Borwa. Ka ntlha eo, e kgakala thata le sengwe le sengwe, e tlhaotswe ke Lewatle la Atlantic kwa bophirima, Sekaka sa Namib...more

Early Human History in the Richtersveld

Bopaki jwa ntlha jwa batho kwa Namaqualand le Richtersveld bo bontshwa ke didiriswa tsa letlapa le le mo seemong sa tlholego, jaaka dilêtswana le dilepe tsa seatla tse di betlilweng...more

Flowers of the Richtersveld

Santlha, go tota go na le dithunya ngwaga otlhe. Dihupametsi tse di thunyang ka selemo (jaaka crassulas) di tsenya bommala ka dikgwedi tse di mogote go simolola ka Ngwanatsele...more

Geography of the Richtersveld

Pele re tlhoafala, a re tseye motsotso go itlwaetsa popegô-naga ya kgaolo. Fa go tliwa mo lefelong, kgaolo-kgolo ya Richtersveld e ka kaiwa fa e bopa khutlonne kwa sekhutlwaneng...more

Geology of the Richtersveld

Kgang ya popego-naga ke tema e e matswakabele e e thatanyana. Mo godimo ga fao, Richtersveld le Namaqualand di na le motseletsele o mo leele o sa tlhaloganyesege wa paka...more

Missions of the Richtersveld

Ba ba bitswang ‘Hottentots’ le Bushmen ba ne ba kgaphetswe thoko jaaka baheitene ba ba senang Modimo le baleufi ba ba ka se fetogeng ke BaYuropa ba ba satswang go goroga...more

Nature of the Richtersveld

Tshedisanô ya mefutafuta ya diphologolo le dimela ya Richtersveld le Namaqualand e a manontlhotlho. Fela eno ke kgaolo e e omeletseng ka tshologo ya dipula tsa ngwaga...more

Recent Human History in the Richtersveld

Morago ga loeto-patlisiso lantlha la ga van der Stel goya kwa Copper Mountain, tsela e e yang bokone e ne e theilwe. E ne ese tsela e e tlalang, ka mokgwa ofe kgotsa ofe, fela mo...more

Richtersveld Land Changes

Kgakala kwa Richtersveld, bothibelelo jwa Kuboes jwa baanamisa-tumelo bo ne bo okangwe ke Reverend Hein, wa kereke ya Rhenish. Morafe o ne o bopiwa ke Nama, Khoikhoi, Bushmen...more

Richtersveld Land Claims

Ka 1957, ‘lefelo le le beetsweng bammala’ la Richtersveld le ne la abelwa molelwane o o bonalang ka go agiwa ga legora le le neng le tsamaya magareng ga mafatshe a morafe...more

Richtersveld World Heritage Site

Richtersveld ke kgaolo e e kgakala; e e mogote, e omeletse mme e sa bontshe botshelo. E na le bontle jo bo rileng jo bo iphitlhileng, ee, fela ke goreng fa lefelo le le moôpa jaana...more

Scientists of the Richtersveld

Ka dingwaga tsa bo-1770, setlhopha se sešwa sa batlhatlhobi-naga se tsene ka Namaqualand. E ne ele banetetshi, baithuta-dinonyane le ba ithuta-dimela ba ba neng ba ngokilwe ke dimela...more