iRichtersveld Mountain Desert National Park

© Shem Compion
iRichtersveld National Park imi kanye kwi kona eku kumntla-ntshona wo Mzantsi Afrika, kwaye ijikelezwe ngumlambo we Orange River. Le paki izihekthare ezingama 160,000. Lomhlaba wabangwa ngomnyaka ka 1991, kulandela isivumelwano sobango lomhlaba kunye nengingqi. Lentlango isentabeni, inikeza ithuba lokuba abo bathanda ukubaphandle babekude nayo yonke nje ingxolo yase dolophini.
iRichtersveld Mountain Desert National Park yokuqala yayidityaniswe kunye ne /Ai/Ais – ehambisana nayo engakumda we Namibia-Ngomnyaka ka 2003 ukuze kusekwe itransfrontier park yokuqala yokuqala yase Mazantsi Afrika.

Translated by Zizipho Silwana

A Snapshot of the Richtersveld

Indawo yase Richtersveld imi kumntla ntshona welizwe lo Mzantsi Afrika. Kwaye ikude nayo yonke enye into, yohlulwe lulwandle lwe Atlantic ngase ntshona, yi Namib Desert emntla...more

Early Human History in the Richtersveld

Ubungqina bokuqala babantu eNamaqualanda kunye nase Richtersveld bubonakala ngezixhobo zamatye, ezifana nezinto zokunqunqa, amazembe enziwe ngamatye. Ezi zixhobo zokuqala zangexesha...more

Flowers of the Richtersveld

Lo zihlobo zam, ngumbuzo omkhulu. Kwaye akululanga ukuwuphendula. Okokuqala, iintyatyambo zikhona unyaka wonke. Iintyatyambo zase hlotyeni (ezifana nezaziwa ukuba zi’crassulas’)...more

Geography of the Richtersveld

Ngaphambi kokuba singene nzulu, masikhe siqale sithathe nje umzuzwana siziqhelanise nobume bomhlaba wale ngingqi. Ngokwendawo ome kuyo, ubukhulu bommandla wase...more

Geology of the Richtersveld

Umba wobume bomhlaba ngumcimbi othande ukubanzima noxakayo. Ngaphezulu, iRichtersveld kunye ne Namaqualand ziqhayisa ngembali ende etyebileyo,neyenza...more

Missions of the Richtersveld

Ababizwa ngokuba zi ‘Hottentots’ akwaziwa njengama Khoikhoi kunye nabaThwa bakhutshelwa bucala nngama Yurophu amatsha awayesandula ukufika antliziyo zimbi ezingenabu thixo kwaye abangaboni abangafuni...more

Nature of the Richtersveld

Ibiodiversity yase Richtersveld kunye nase Namaqualand iyamangalisa. Lo ngu mmandla owomileyo nofumana imvula emalunga nama 150mm ngonyaka. Ngamafutshane lendawo...more

Recent Human History in the Richtersveld

Emveni kohambo lokuqala luka Van de Stel elisingise kwintaba ye khopha (copper), indlela eya ekudeni kwamantla yayisele yenziwe. Indlela yayingaxakekanga nakancinci, kodwa kwiminyaka engama khulu amabini...more

Richtersveld Land Changes

Phezulu eRichtersveld, isitishi sase mishini sama Kuboes sasilawula ngumfundisi olungileyo umfunisi uHein, wecawe iRhenish. Abantu bakhona yayingama Nama Khoikhoi, nabaThwa, nentsapho ze Baster...more

Richtersveld Land Claims

Ngonyaka ka 1957, ‘abantu bebala’ base Richtersveld banikezwa icingo elibambekayo elalihamba phakathi kwendawo zokuhlala ne fama ‘ezisesiphakathini’ amafama aphakathi komlambo nolwandle...more

Richtersveld World Heritage Site

iRichtersveld yingingqi ezimele yodwa; ishushu, yomile kwaye ikhangeleka ngathi ayinabomi. Ewe kona inobuhle obuyimfihlakalo. Kodwa ingaba indawo eyome ngelahlobo inikwe isikhundla...more

Scientists of the Richtersveld

Ngeminyaka yo 1770, iqela elitsha labahloli langena eNamaqualand. Yayizi nzululwazi, ababukeli beentaka, nabasebenza ngezityalo ababetsalwe zizityalo ezingaqhelekanga zalo mmandla nezilwanyana zasendle...more