Tingobolwane Temagelebisi

© Prof Piet Goussard Winetech
Mealy bug damage in Chardonnay. Note the damage on leaves.

Asibuke

Tilwanyane letimosha kakhulu tinsimi tema gelebisi, ngema (mealy bugs), (snout beetle) Kanye neti ntfutfane. Letingobolwane leti tinobudlelwane ngoba imitsi yokutigwema iyasebentelana. Letilwanyane kumele tigwenywe ngesikhatsi lesifanako. Tiningi tingobolwane letivela emasimini ema gelebisi, letinye tato letingaba inkinga nati:

Phylloxera
Nematodes
Margarodes/ground pearls
Grapevine mealy bugs
Tintfutfane
Snout beetle
Bud mites
Erinose mites
Iminenkhe
Tintsetse

Phylloxera

Phylloxera sibungu lesincane lesihlala emhlabatsini sidle timphadze. Kantsi sivame kusuka ku inyoni kuya kuNkhwenkhweti. kwesinye simo uyatitfola tidla emacembhe, tinamatsela langephansi. Mawu gubha sitselo lesi phelelwe ngemandla, usibukisise timphandze taso, utfola tilwanyane letiMtfubi lapho timoshe khona, loluhlobo lwetilwanyane litfolakala emhlabatsini lophakeme noma ensimini lengaka dwejwa emalayini. Ungasebentisa I (Ramsey) kutigwema.

Nematode

©Hans Hugo Winetech
Nematode damage on the root of a cover crop.
Nematode mancane futsi amosha sicalo setimphandze. Lamanye awo ahlala phakatsi kuleti mphandze futsi angabanga kubola kwetimphandze, kantsi lamanye ahlala emhlabatsini ahlasele lingekhatsi letimphandze. Umutsi wakhona kuncono kutsi ufakwe emuva koku hlolisiswa komhlabatsi netimphandze, ufakwe ngedlela lengiyo. Kantsi kulesibungu, pheceleti I phylloxera, kungasetjentiswa ema (nematode-tolerent rootstocks). Letinye titselo letifana nenhlanyelo yemafutsa tisematfubeni oku hlaselwa yileti lwanyane. Imitsi yaleti lwanyane leti kudzingeka uphatswe ngoku cophelela, ngoba uyadzakana uyingoti.

Translated By Thandokuhle Motha