Iingongwana Zamadireyibe

© Prof Piet Goussard Winetech
Mealy bug damage in Chardonnay. Note the damage on leaves.

Ukurhunyezwa

Iintjhabalalasi ezimosa khulu zewayini yamadiribe ebizwa bona yisivini samadiribe, I-mealy bug, snout beetles kanye nentjhontjhwani. Iintjhabalalisezi zinobuhlobo obuseduze esinye kwesinye ngombana ukulawula ngamakhemikhali kwesinye kungabulalala amanaba wemvelo wesinye. Njeke iintjhabalalisezi kufanele zilawulwe zoke.kunentjhabalalisi ezimblalwa ezenzeka esivinini samadiribe begodu iinunwana ezilandelako zingaba mraro kwesinye isikhathi. I-Phylloxera I-Nematodes I-Margarodes or ground pearls I-Grapevine mealy bugs Iintjhotjhwani Ama-snout Snout beetles Ama-Bud mites Ama-Erinose mites Umnenke Snails Iintethe zamaphondo amade Long-horned grasshoppers

I-Phylloxera

Yintwala encani ehlala ehlabathini edla imirabhu yomuthi wamadiribe. Itholakala khulukhulu ngoKhukhulamungu nangoSinyikhaba, ngaphasi kobujamo obuthile bezulu, intwala le idla amakari begodu ibonakala njengenyongo yekukhu ngaphandle kwekari.Ukwemba nokuqalisisa imirabhu yemithi yawadiribe kungaveza iingongwana ezisarulana emalungeni yemirabhu eyonakeleko. I-Phylloxera yenzeka esikhathini esinengi ehlabathini ebudisi kanye nesivinini esihlanganisiweko.Isivini esihlanganisiweko, sivini esikhula ngemirabhu yaso. Indlela ejwayeleke khulu yokusilawula, kusebenzisa umrabhu ofana ne-Ramsey.

I-Nematodes

©Hans Hugo Winetech
Nematode damage on the root of a cover crop.
I- Nematodes yingongwana encani ebonakala ngemikhrokowupu yona imirabhu yesivini. Ezinye iinunwana ezibizwa bona ma- nematodes lezi zihlala phakathi komrabhu, lokha ezinye zihlala phasi ehlabathini zihlasele imirabhu ngaphandle. Ukulawula i-nematodes ngamakhemikhali kufanele kuqatjangwe ngakho kwaphela lokha ngemva kokuhlolwa kwehlabathi nemirabhu ngaphandle.

Begodu kufanele kwenziwe kwaphela nakuphakanyisiwe. Njenge-phylloxera, i-imirabhu ekghona ukujamelana nematodes ingasetjenziswa. Ezinye iintjalo ezifana ne-African marigolds nanyana i-oilseed radish (Raphanus sativus subsp. Oleiferus) zikghona ukugandelela inani elinengi le-nematode. Isihlahla sokubulala iinunwana eziyi-Nematode siyingozi begodu kufanele sibanjwe ngokutjheja begodu ugadiwe.

Translated By Busisiwe Skhosana