Disenyi tša Diterebe

© Prof Piet Goussard Winetech
Mealy bug damage in Chardonnay. Note the damage on leaves.

Ka botlalo

Disenyi tše di senyago kudu tša diterebe tša beine ke dikhunkhwane tša lehea tša meterebe, dikgogolaboloko tša nko le ditšhošwane. Disenyi tše gape di na kamano e kgauswi ka fao taolo ya sekhemikhale ya ye tee e ka kgona go bolaya manaba a tlhago a ye nngwe. Ka go rialo disenyi tše di swanetše go laolwa mmogo. Disenyi tše mmalwa di diragala ka meterebeng gomme dikhunkhwane tše di latelago ka nako ye nngwe e ka ba bothata:

Nta ya diterebe
Di-nematode
Margarodes goba diperela tša mabu
Dikhunkhwane tša lehea tša moterebe
Ditšhošwane
Dikgogolaboloko tša nko
Dikhunkhwane tša ditshwela
Erinose ya ditshwela
Dikgopa
Ditšie tša manaka a matelele

Nta ya diterebe

Nta ya diterebe ke tše ntšhi ye tala ye nnyane ye e phelago mabung le furung gomme e ja medu ya meterebe. E tloga e le mahlahla ka Lewedi go ya Mopitlo. Ka fase ga maemo a itšego, gape ka ja matlakala gomme e lemogwa bjalo ka gala ka mathokong a fase a letlakala. Go epolla le go nyakišiša ka medu ya meterebe ya go fokola metebe go ka hlagiša dikhunkhwane tše serolane ka dikarolwaneng tše di senyegilego tša medu. Nta ya diterebe e diragala gantšhi go feta ka mabung a boima le meterebe yeo e sa bago le pšalollo gantšhi e hlaselwa ke disenyi. Meterebe yeo sa bago le pšalollo ke meterebe yeo e golago ka medu ya yona. Mokgwa wo o tlwaelegilego wa taolo ke go šomiša modu-kota go swana le Ramsey.

Nematode

©Hans Hugo Winetech
Nematode damage on the root of a cover crop.
Di-nematode di di nnyane gomme di bonwa ka maekhroskoupu gomme di senyo tshepidišo ya medu ya meterebe. Di-nematode tše dingwe di phela ka gare ga ya medu gomme di ka hlola lehuta la medu, mola tše dingwe di phela fela fase gomme di hlasela medu ka ntle. Taolo ya sekhemikhale ya di-nematode e swanetše go akanywa fela ka morago ga tshekatsheko ya mabu le medu gomme e swanetše go dirišwa ka moo go digetšwego.

Bjalo ka nta ya diterebe, medu-kota ye e kgonago go kgotlelela nematode le yona e ka šomišwa. Ditšhireletšo tše dingwe tša dibjalo tša go swana le di-marigold tša Afrika le peu ya oli ya radish (Raphanus sativus subsp. Oleiferus) di na le seabe sa kgatelelo mo dinomorong tša nematode. Dibolayakhunkhwane tša nematode ka tlwaelo di na le mpholo kudu gomme di swanetše go sepetšwa le go laolwa ka tlhokomelo gomme ka fase ga tlhokomelo ya ka mehla.

Translated By Lawrence Ndou