Kulinywa kwe Sitselo Lesikhulu eNingizimu Afrika

©Teknad

Sitselo lesikhulu ngulesikhulu kakhulu, lesinesigogo lesibovu lesikhicitwa yi cactus lekhula ngekushesha.

Litiko lelincane eNingizimu Afrika, emapulazi lalima sitselo lesikhulu akhomba litfuba lelikhula lekwetfula emanani etitselo kuya emakethe yase northern hemisphere.

Lelitiko lesitselo lesikhulu eNingizimu Afrika libukwe kakhulu ngetinhlobo tesigogo lesibovu nenyama lephinki leyatiwa kakhulu. Sitselo lesikhulu sicolela simo selitulu lesifutfumele, futsi sikhula ngemphumelelo etindzaweni lapho khona emakotapeni kanye nemantongomane emacadamia ayalinywa, futsi avunwa kusuka ngenyanga yeNgongoni kuze kube yinyanga yaBhimbidvwane kuya kunyanga yaMabasa kuze kube yinyanga yeNkhwenkhweti.

Translated by Phindile Malotana

About Dragon Fruit

Lomvini locancako njenge cactus, lenetimphandze letisetulu, ukhokha sitselo lesisandingilizi lesikhulu lesikala emkhatsini wemagremu lalikhulu nemashumi lasihlanu nemakhulu lasitfupha kusuka kulibala lelibovu kuya kuphinki loya kumtfubi....more

Dragon Fruit - Uses and Benefits

Letitselo letikhulu tetitjalo letinkhulu tatiwa kakhulu eAsia, tihambela kutsitselo letiphakeme letisihlanu, ngemuva kwetitselo letifana ne lychee kanye na bhanana....more

Dragon Fruit Farming

Kulinywa kwesitselo lesikhulu kwentiwa mhlabawonkhe, lapho khona simo selitulu setindzawo letifutfumele silungile....more

Dragon Fruit Production

Sitselo lesikhulu, lesibitwa nge pitaya, sitselo lesicanca icactus, lesichakata ebusuku. Silinywa etindzaweni letishisako kanye nasetigodzini letishisa kancane emahlabeni, titjalo talesisitselo tiyakhula eNingizimu Afrika, lekunguyona iphangisa ngekusungu...more