Temothuo ya Leungo la Drakone mo Aforika Borwa

© Teknad

Leungo la drakone ke leungo le legolo thata, segolo-setona sa letlalo la dikgapetla tse di khibidu le le ntshwangkuno ka motlhala wa mokasetorofeie.

Ke indasteri e e seng e ntšhwa mo Aforika Borwa, dipolasa tša leungo la drakone tsa selegae di bontsha bokgoni bo bogolo go isa dipalo tse dikgolo tsa maungo kwa mebarakeng ya karolo ya kwa bokone.

Indasteri ya leungo la drakone mo Aforika Borwa e theilwe mo godimo ga mefuta ya leungo la letlalo le pinki le le tumileng thata. Leungo la drakone le rata maemo a bosa a bothito a boboatsatsi, mme le jalwa ka katlego mo diafiakadong le dikoko tsa macadamia di jalwang, gape go tswa Sedimonthole - Ferikgong go ya Moranang - Mopitlwe.

Translated by Lawrence Ndou

About Dragon Fruit

Leunoh la drakone ke leungo la boboatsatsi la lelapa le le pagamang la mokasetorofeie (Cactaceae)....more

Dragon Fruit - Uses and Benefits

Maungo a magolo a dikgapetla tsa sejalo sa drakone ke leungo le le tumileng thata kwa Asia, ka kelo ye e kwa fatshe ga maungo a 5 a a kwa godimo, kwa morago ga maungo a a jaaka litšhi le banana....more

Dragon Fruit Farming

Temothuo ya leungo la drakone e dirwa lefatshe ka bophara, moo mameo a boso a mekasetorofeie mo o tsghwanetseng....more

Dragon Fruit Production

Leungo la drakone, le gape le itsegeng jaaka pitaya, ke leungo le le pagamang la mokasetorofeie, leo le thunyang bosigo....more