Vurimi bya Dragon Fruit eAfrika Dzonga

© Teknad

Dragon fruit i muhandzu lowukulu swinene, hi xitalo wuna nhlonge yotshuka laha handle eka makamba lawa ya humelerisiwaka hi cactus leyi kulaka hiku hatlisa.

Leyi i ndzhawu leyintsongo swinene e Afrika Dzonga ya vuhumelerisi, mapurasi ya laha kaya ya dragon fruit ya kombisa vuswikoti swinene eka mphakelo wa nhlayo yo vonaka ya muhandzu lowu eka ti makete tale Northern Hemisphere. 

Tindzhawu ta vuhumelerisi bya dragon fruit laha Afrika Dzonga byi langute ngopfu eka muxaka lowungana nhlonge yo tshuka lowunga wa pink endzeni ka wona tani hi lowungana ndhuma swinene. Dragon fruit yitsakela maxelo ya subtropical lawa kufumelaka, naswona yi byariwa hindlela leyi humelelaka swinene eka tindzhawu leti ma avocado na macadamia nuts swibyariwaka kona, naswona swibyariwa kusukela hi December-January kuya fika eka April-May.

Translated by Ike Ngobeni

About Dragon Fruit

Dragon fruit i muhandzu wa nsinya lowu phasaphasanaka wu welaka eka ndyangu wa cacti (Cactaceae)....more

Dragon Fruit - Uses and Benefits

Mihandzu leyikulu ya makamba ya ximilani xa dragon yana ndhuma swinene e Asia, laha yiwelaka ehansi ka mihandzu nkulu ya ntlhanu, endzhaku ka mihandzu yofana na lychee na banana....more

Dragon Fruit Farming

Ku byariwa ka muhandzu wa dragon swi endliwa misava hinkwayo, laha maxelo ya swibyariwa leswi swa tropical cacti swinga lulamela. Leswi swikatsa Afrika Dzonga, l...more

Dragon Fruit Production

Dragon fruit, awutlhela wutiveka tani hi pitaya, i muhandzu wa nsinya wa cactus, lowu humaka mabilomu navusiku....more