Ukulima Ngesthelo se-Dragon Fruit eSewula Africa

© Teknad

I-Dragon fruit sthelo esikhulu esibomvu esele sikhiqizwa enarheni esikhulu msinya nesirangako.

Nanyana klibubulo eliseselitjha eSewula Africa, amaplasi wenarheni le akhiqiza isthelo se-dragon fruit lesi atjengisa bona angaba nerhono elikhulu lokukhiqiza iinthelwezi ngobunengi eemarageni ezise-northern hemisphere

Ibubulo leSewula Africa elikhiqiza iinthelo zama-Dragon fruit lizinze ekukhiqizeni esthelwesi esineskhumba esinzima esiphinki ngaphakathi nekungiso esithandwa khulu. Isthelo i-Dragon Fruit sithanda indawo efuthumeleko enobujamo bezulu obuthrophikhali, begodu sitjalwa ngokuphumelela eendaweni lapha kutjalwa khona ama-avocado kanye namantongomani womhlobo we-macadamia ngepumelelo, begodu zivunwa kusukela ngoNobayeni ukufikela ngoTjhirhweni ukuya ngoSihlabantangana - Mrhayili.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana

About Dragon Fruit

Isthelo se-dragon fruit, sthelo esirangako. Saziwa ngokobana yi-pitaya nanyana –strawberry pear, begodu ngokwendabuko sivela eMexico,...more

Dragon Fruit - Uses and Benefits

Isthelo esikhulwesi sesitjalo se-dragon sithandwa khulu e-Asia, begodu sihlangana kwenthelo ezihlanu ezikhamba phambili, ngemva kwenthelo ezifana nebhanana, kanye nelychee...more

Dragon Fruit Farming

I-dragon fruit sthelo esitjalwa iphasi loke zombelele, lapha itlayimedi yokutjala iinthelwezi ifaneleka khona....more

Dragon Fruit Production

I-Dragon fruit sthelo isibizwa bona yi-pitaya, eyi-cactus egibelako, nethuthumba ebusuku.Itjalwa eemfundeni ezithrophikhali kanye nalezo ezi-sub throphikhali ephasini,...more