uMadiba wamukela izivakashi ekhaya lakhe

© Dr Peter Magubane
uMandela wamukela izivakashi ekhayeni lakhe elikunamba 8115 Orlando West, ekhoneni lika Vilakazi no Ngakane Streets, eSoweto.
uNelson Mandela wayehlala emukela izivakasha ekhaya lakhe elisekhoneni lasemgwaqeni uNgakaze no Vilakazi eOrlando West, eSoweto. Lezi vakashi kwakungabangani, ozakwab emsebenzini, abalandeli be African National Congress (ANC), abaholi bezenkolo kanye nosopolitiki ayedlelana nabo. Kwakuthi uma uMandela ezohlangana nezicikuthwane, abezindaba babethutheleka emzini wakhe ukuzama ukuthwebula izithombe zemizuzu eyingqayizivele. uPeter Magubane wayengumngani nesihambeli esasivamile emzini kaMadiba futhi wayethwebula izithombe eziningi zakhe nezezivakashi zakhe.
uMadiba wayekuthanda ukuhlangana nabantu abajwayelekile abelane nabo izindaba zethemba, ukubekezela kanye nenkululeko. Osesithombeni ngemuva ngu Cyril Ramaphosa owaqokwa ukuba nguMongameli wase Ningizimu Afrika ngo February 2018. Basebenza ngandawonye njengabaholi be ANC besebenza ukungenisa iNingizimu Afrika ekukhanyeni okusha kentando yeningi.

“Uma ukuceba kungumazibuthe, ngakho ububha mabuqhele. Nokho kwabanye ubhubha bavamise ukuveza isipho sokupha." ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - Mandela: A Man of Principle

U Brenda Fasi owayaziwa ngelika 'MaBrr' owayeno mculo ohlukile ekwazi nokujika noma yini ayenze iculo. Waye dume kakhulu ngokuthi adansise osopokitiki begcwele indlulu 'badanse bangabi nandaba' lapho kubalwa no Mandela....more

Mandela 100 - The Charm of Mandela

U Nelson Mandela wabuyela ekhaya emva koku phuma e jele ngo 1990. U Nelson wakhulela e 8115 e Vilakazi Street esaya jikwa kwaba indlu yombukiso....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ngo 1991, uMandela wamukeliswa ukuba ahlonishwe njengoDokotela inyuvesi yase Witwatersrand eGoli ngokuzinikela kwakhe ezibophezela ezweni nokubonisa ukuba ngomholi oqinile izwe lase Ningizimu Afrika elaka lamubona....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Izishoshovu ezahlukane zepolitiki, kubalwa kuzo noNelson Mandela owayengummeli ngaleso sikhathi bama bebekwe icala lokuvukela umbuso ngeminyaka yo 1950’s yesikhathi sobandlululo....more