Cape Gannet
Idadahhoye laseKapa

© Roger de la Harpe
Cape Gannet.

Igama

Idadahhoye laseKapa

Igama LesiLatin

Morus capensis - Sula capensis

Umndeni

Sulidae

Ubude

84 - 94 cm

Indawo

Amadadahhoye aseKapa azalela eziqhingini zaseNamibia nezaseNingizimu Afrika kodwa umhlambi wawo omkhulu useMalgas Island.

Ufuduko

Amachwane abonakala kusukela ngoZibandlela kuya kuNhlaba efuduka ngezinyanga zobusika, enyuka ugu olusempumalanga nolusentshonalanga.

Ukukhala kwawo

Iphimbo layo liwumpongo lithi ‘kwa-kwa-kwa-kwa’.

Isibalo samachwane

Idadahhoye laseKapa liba nechwane elilodwa.

Ukuzalela

Iqanda liba linye kanti lezi zinyoni zilifukamela ngezinyawo. Ekuqaleni libamhlophe sakuba luhlaza njengesibhakabhaka kodwa ligcina selingcolile limbozwe umquba wamalulwane.

Ukuchazwa kwamachwane

Amachwane aba mnyama kuyo yonke indawo ekuqaleni, abe namabala kakhulu emzimbeni wonke. Isiqu, ikhanda nentamo nakho kuya ngokuya kube mhlophe ngokuhamba kwesikhathi.

Ukuchazwa kwelikhulile

Idadahhoye laseKapa yinyoni yolwandle enokumnyama nokumhlophe nekhanda nentamo ephuzi. Uma uyibukela eduze inemigqa emnyama emlonyeni nasebusweni. Iphinde ibe nomudwa omude omnyama owehla maphakathi nentamo. IDadahhoye liyinyoni enkulu emhlophe yasolwandle enamaphiko amade, namazwane anolwelwesi nomlomo ocijile. Amakhala alo kawabonakali kanti isisila asiqinile njengesephishamanzi nesamajuba.

Isimo salo

Idadahhoye laseKapa liyisakhamuzi esivamile noma esiyinala endaweni.

Ukusabalala

Idadahhoye laseKapa liwuhlobo lwasolwandle oluvamile, isikhamuzi sogu olusentshonalanga naseningizimu. Litholakala olwandle ngasogwini unyaka wonke, kuze kufike ebangeni elingamakhilomitha ayi-160 ukusuka ogwini.