Cape Gannet
Nonyana ya meetsi

© Roger de la Harpe
Cape Gannet.

Leina

Nonyana ya meetsi

Leina la se latin

Morus capensis - Sula capensis

Lapa

Sulidae

Botelele

84 - 94 cm

Lefelo

Nonyana ya meetsi e belega sehlakahlakeng pele ga lebopong la Namibia le Afrika Borwa le kolini ye kgolo ya go hwetšagala sehlakahlakeng sa Malgas.

Go sepela

Tše nnyane di bonagala go thoma ka kgwedi ya Desemere go fihla ka Mae di sepela ka nako ya mariga go ya kua Bohlabela le lebopong la bodikela.

Modimo wa nonyana

Modumo ke wa godimo wa go kwala bjalo ka 'kara-kara-kara-kara'.

Palo ya bana

Nonyana ya meetsi e na le ngwana o tee.

Pelego

Lee le tee le seela ke maoto a dinonyana. Ka mmala ke le tala le bošweu e fela ka morago e be le setlha le aparela ke morelo.

Tlhalošo ya tše nnyane.

Tše nnyane di na le mmala wo moso, marothontho a mantši, le dikoti mmele kamoka, mmele, hlogo le molala, e be di ba tše šweu.

Tlhalošo ya tše kgolo

Ke tše kgolo, tša mmala wo moso le wo mošweu le hlogo ye serolane le maoto a go ya morago, le methalo ye mentsho molomong le sefahlegong, gape le methalo yo motsho magareng a mogolo. Nonyana ya meetsi ke nonyana ya noka ye kgolo, ye šweu ya go ba le mafego, menwana ya maoto ya go kobega le molomo wa sebopego sa go šupa, nko ga e bonagale, mafofa a mosela ga a gwagwalala bjalo ka dinonyana tša meetsi tše dingwe.

Boemo

Nonyana ya meetsi e tlwaelegile.

Phatlalatšo

Nonyana ya meetsi e twaelegile e bile e hwetšagala mabopong a bodikelo le borwa ngwaga ka moka. Di hwetšagala mabopong a meetsi ngwaga ka moka go lekana botelele bja dikhilometer tše 160.