Cape Gannet

© Roger de la Harpe
Cape Gannet.

Ligama

Cape Gannet

Latin Name

Moru capensis – yatiwa kakhulu ngekutsi yi Sula capensis

Umndeni

Sulidae

Budze

Emashumi lasiphohlongo nakune kuya kumashumi layimfica nakune ema cm.

Indzawo

Ema Cape Gannets ahlangana etichingini tase Namibia nase Ningizimu Afrika lenekoloni lenengi letfolwa esichingini lesise Malgas.

Kusuka endzaweni tiyohlala kulenye

Tinyoni letincane letibonwa kusuka ngenyanga yeNgongoni kuya enyangeni yeNkhwenkhweti tisuka ngesikhatsi sebusika kuya emphumalanga nase nshonalanga yelugwini.

Kukhala kwenyoni

Livi layo linemsindvo lomkhulu’kara-kara-kara’.

Inombolo yaletincane

Icape gannet inayinye lencane

Kwakhiwa

Licandza linye lifukanyelwa tinyawo tenyoni. Inalokuluhlata losasibhakabhaka losakumhlophe kepha muva ibese iyangcola ivalwe ngumanyolo wetinyoni telwandle.

Inchazelo yaletingakakhuli kahle

Latingakakhuli kahle tinelibala lelimnyama, tinemacashata wonkhe umtimba, enhloko kanye nentsamo, ibanalokumhlophe.

Inchazelo yaletikhulile

Ngesiphosiso, tinyoni telwandle letinkhulu letimnyama nalokumhlophe nenhloko lemtfubi kanye nangemuva kwentsamo, ngekubukela dvutane lokubonisa imilayini lemnyama ebusweni, kanye nelilayini lelidze lelehla ngakuchochocho. Le Cape Gannet yinyoni lemhlophe lenkhulu lenetimphiko letindze, inetintwane letihlangene nemlomo locijile; timphumulo atibonakali; sisila setinsiba asikacini njengaleso se Cormorants ne Pelicans.

Inchazelo

Le Cape Gannet ijwayelekile noma ijwayele indzawo.

Kusakateka kwayo

Le Cape Gannet ijwayele lwandle, ihlala khona umnyaka wonkhe ngasenshonalanga nase ningizimu yelugwini. Itfolwa elugwini lwemanti ngekuhamba kwemnyaka ngangemakhilomitha lalikhulu nemashumi lasitfupha.