Cape Gannet

© Roger de la Harpe
Cape Gannet.

Leina

Cape Gannet

Leina la se Latini

Morus capensis - formerly Sula capensis

Lelapa

Sulidae

Botelele

84 - 94 cm

Bonno

Cape Gannets breed on islands off the coast of Namibia and South Africa with the largest colony found on Malgas Island.

Phudugo

Tsa bana di boniwa ka nako ya mariga a Sedimonthole go ya kwa Motsheganong di fudugela kwa matshitshing a Botlhaba le kwa Bophirimatsatsi.

Molodi wa Nonyane

Lentswe la yone le utlwala ka modumo o o kwa godimo wa “Kara-Kara-Kara-Kara”

Selekano sa Bana

The Cape Gannet e na le ngwana a le esi fela.

Tsalo

Lee le le esi le elamiwa ka maoto. E simolola bosweu jo bo botala jwa legodimo mme fa e feleletse e le bosweu jo bo leswe mme e aparetswe ke guano.

Tshwantsiso ya tse di mmotlana

Tse di nnwe di simolola di le bontsho, ka ditsubaba tse dintsi go gotlhe. mmele, tlhogo le molala di nna bosweu ka tsamaiso eo.

Tshwantshiso ya tse di kgolo

Ke nonyane ya lewatle e e leng bontsho le bosweu ka mmala wa lephutse mo tlhogong le kwa morago ga molala, ga o ka e lebelela segaufi o ja bona methala ka bontsho fa nkong le fa molomong, o mongwe o moleele o o tsamayang fa kgokgostong. Cape Gannet ke nonyane e tona ya metsi ka bosweu, le diphuka tse ditelele, menwana e e tlhakaneng, nko e e mutsi, dinko ga di bonale fa mogatlha o le botlhofo go phala wa Cormorant le Pelican.

Maemo

The Cape Gannet e tlwaelegile kgotsa di teng ka bontsi.

Phatlhalatso

The Cape Gannet e itsiwe jaaka sebopiwa sa kwa lewatleng, Dinna ka bontsi, ngwaga otlhe kwa matshitshing a bophirima le kwa borwa. Di bonwa metsing a letsshitshi ngwaga otlhe le boteng ba 160km kwa lewatleng.