Cape Gannet
Inyoni yamanzi yeKapa

© Roger de la Harpe
Cape Gannet.

Igama

Inyoni yamanzi yeKapa (Cape Gannet)

Igama lesi-Latin

Morus capensis - formerly Sula capensis

Umndenazo

Sulidae

Ubude

84 - 94 cm

Indawo yokuhlala

Zibekelela bezifukamele eqadi kwamanzi wesihlengele seligu lenarheni ye-Namibia kanye neSewula Afrika, kuthi inengi lazo litholakale e-Malgas Island.

Ifuduko

Amadzinyanazo avamise ukubonwa ngenyanga kaNobayeni ukuya kuMrhayili kuthi ngeenyanga zebusika afudukele epumalanga netjhingalanga yeligu.

Isililo senyoni

Inephimbo eliphezulu okubanzi elithi- 'kara-kara-kara-kara'.

Isibalo samadzinyana

Ivamise ukuba nedzinyani elilodwa kwaphela.

Ukubekele nokukhulisa

Iqanda linye ilifukamela ngeenyawo. Lithoma ngokuba mhlophe okuqarhene nobuhlaza kodwana ngokukhamba kwesikhathi lisilaphazeke belimbeswe lidaka lemalwandle nofana leligwini.

Ihlathululo ngamadzinyana

Amadzinyana woke athoma ngokuba nombala omnyama, abe namacatjhaza amakhudlwana koke kuthi umzimba, ihloko, intamo, ibemhlopho ngedlela ehlelekileko nelandelanako.

Ihlathululo ngezidala

Zikulu, ziinyoni zemalwandle, zinzima nokumhlophe, zinombala osarulana ehloko kanye nelingemva lentamo, nawuseduze kubonakala imida enzima emlonyeni kanye nebusweni, kanye nomuda omude onzima owehla ekabeni yomphimbo. Iyinyoni ekulu yelwandle yombala omhlophe enamaphiko amade, kanye nemizwani ehlanganiswe sikhumba esithambileko kanye nomlomo onqophileko; iintunja zepumulo azibonakali; inomsila weensiba ezingakaqini okwani njengomhlobo we-Cormorants and Pelicans.

Unujamo

Iyinyoni ejayelekileko yakhona ekhayapha nofana yeduze begodu zibahlali ngobunengi.

Ukusabalala kwazo

Ijayeleke njengenyoni omhlobo ozihlalela eqadi kwamanzi, umhlali wonyaka woke etjhingalanga kanye nesewula yiligu. Ivamise ukutholakala emanzini weligu unyaka woke ebangeni elingabalelwa emakhilomitheni alikhulu namasumi asithandathu wangeqadi lamanzi.