Cape Gannet

© Roger de la Harpe
Cape Gannet.

Dzina

Cape gannet

Dzina ḽa tshi Latini

Morus capensis-formerly sula capensis

Muṱa

Sulidae

Vhulapfu

84 - 94 cm

Nḓowelo

I beba zwiṱangadzimeni zwa Namibia na Afrika Tshipembe, na lugwada lunzhi lune lwa wanala tshiṱangadzimeni tsha Malgas.

Mupfuluwo

Zwiṋoni zwiṱuku zwi ya vhonala nga nwedzi wa Nyendavhusiku, uya kha Shundunthule, zwa pfuluwa kha minwedzi ya vhuria, zwi tshi ya East na West coasts.

Munngo watsho

Ipfi ḽa hone ndi ḽihulu ḽine ḽa ri kara–kara-kara-kara.

Nomboro ya vhana

Tshiṋoni itshi tshi vha na ṅwana muthihi.

Kubebele

Kumba ḽithihi ḽi ya alamelwa nga milenzhe ya tshiṋoni. Kumba ḽi na muvhala wa lutombo wo ṱanganaho na mutshena nga murahu wavha wa tshika, ḽo fukedzwa nga malaṱwa atsho.

Ṱhaluso ya tshiṱuku

Tshiṱuku tshina muvhala wo dombilelaho na mathomathoma o ḓalaho muvhili woṱhe, ṱhoho na kha mutsinga tshi vha tshi tshi khou tshena nga zwiṱuku nga zwiṱuku.

Ṱhaluso ya khulwane

Zwi sa khakhisi tshiṋoni hetshi tshihulwane tshi tshena tshi re na ṱhoho ya tshitopi na mutsinga mupfufhi, ni tsini ni ya kona uvhona mitalo mitsu kha tshifhaṱuwo na mutalo mulapfu mutsu kha mukulo. Ndi tshiṋoni tshihulu tshire na mafhafha malapfu, na zwikunwe zwo faranaho na khofheni hu sekene, mabuli a ningo ha vhonali, mutshila mathenga a tsho ha ngo khwaṱha u fana na a Cormorants na Pelicans.

Tshiimo

Ndi tshiṋoni tsho ḓalaho tshine tsha vhonala hoṱhe.

U phaḓaladzwa

Tsho ḓalesa tsini na malwanzhe, ndi mudzulapo wa ṅwaha wo ṱhe hangei West na Southern coast, tshi ya wanala maḓini nwaha woṱhe, vhukule ha 160 km.