Vha Venda

© Dr Peter Magubane

Vhavenda vha bva kha vhubvo hune havha uri ho tanganana. Vhathu vhanzhi vha vhavenda vha di dzhia sa vhathu vha sialala, fhedzi mvelelo yavho iya mangadza ya dovha ya doweleya. Kale, vho vha vha tshi langa fhethu hunzhi vhubvaduvha ha Afrika Tshipembe.

Namusi nga mulandu wa u fhungudzwa ha shango nga mulandu wa u dzhena ha makhuwa nga centruary ya vhu 19 na mathomoni a 20, na milayo ya muvhuso wa tshitalula ubva nga 1960, vha ya North east, vhunzhi vha wanala u mona na Louis Trichardt na Sibasa Northern Province.

Huna zwigwada zwine zwi ya wanala na Zimbabwe. Huna dzi ngudo nnzhi dzo no shumiswa hu tshi khou taluswa vhubvo ha vha Venda, fhedzi dza zwino dzo sumbedza uri ndi vhathu vhane vha bva kha zwigwada zwa amalgam.

Musika na Mitshino ya Tshivenda

Mitshino ndi zwithu zwa ndeme na kha dzi kereke dzine dza vha uri dzo diimisa nga dzothe dzine vhunzhi ha vhathu vha vha Venda vha dzhena dz...more

Tshiimo tsha zwa Polotiki tsha vha Venda

Tshithu tshitukusa ndi mudi, hune hu vha hu vhathu vhatuku vha mudi muthihi, vhane vha dzula vhothe kha dzi nndu dza randavhula....more

Vhubvo ha Vhathu vha vha Venda

Nga centruary ya vhu 7 hafha fhethu ho vha hu tshi khou dzuliwa nga vhathu vha vha Ngona na vha Khoisan....more

Tshiimo tsha vhafumakadzi uya nga ha sialala ya Tshivenda

Huna nyimelo ine wa mufumakadzi uya vha pfareli ya nwana wa mutukana, khosi iya kona u ta khaladzi uri avhe nduna kana mukoma....more

Ngoma dza vha Venda

U bvelela ha muthu muthihi zwo vha zwi tshi dzhiwa sa zwithu zwa ndeme, u aluwa na mbingano hu vha zwipida zwa ndeme....more