emaVenda

© Dr Peter Magubane

Lisiko lema Venda livuke kumvelaphi leguculiwe. Ema Venda lamaningi atibona njengebantfu besintfu, kepha lisiko labo belikadze linemndlandla futsi litsatseka.

Ngaphambilini, bebaphetse indzawo lenkhulu enyakatfo yase Ningizimu Afrika. Namuhla, njengendlela yekuncishiswa kwendzawo ngenca yebantfu labamhlophe labahlala ekupheleni kweminyaka yelishumi nemfica nasekucaleni kweminyaka yandvulo yemashumi lamabili, kanye nemigomo yetembusave kusuka emnyakeni wa 1960, babekwe enyakatfo-mpuma, ikakhulu ngase Louis Trichardt nase Sibasa lese Sifundzeni sase Nyakatfo.

Emacembu aphindze atfolwe eningizimu-mpuma eZimbabwe. Imibhalo isetjentisiwe kuchaza lemvelaphi yemaVenda, kepha lokukhombako sekubakhokhe kutsi macembu lahlanganako ente intfo yinye.

Translated by Phindile Malotana

Umculo ne Mdanso ngeLisiko lesi Venda

Umculo ne mdanso udlala indzima lenkhulu emphilweni yema Venda, wentiwa emishadweni nase mingcwabeni, emicimbini nase tikolweni tekusoka, ku...more

Inhlangano ye Tembusave yema Venda

Tintfo tesintfi tenhlangano yembusave tisekhona namanje etindzaweni letisemakhaya. Indzawo lencane yindlu (mudi), umndeni noma licembu lemin...more

Imvelaphi Leguculekile yema Venda

Ngemnyaka wandvulo wesine, Sifundza sase Nyakatfo sesimanje kwakuhlala ema Khoisan kanye nebantfu be Early Iron Age, lebebakadze bachumana n...more

Sigaba seBafati Ngelisiko lema Venda

Bafati besintfu sema Venda abatange babe nesigaba lesifana naleso lesetfwelwe ngulabanye bafati kumacembu lamaningi ase Afrika lese ningizim...more

Kusoka kwema Venda

Kutfutfuka kwamunye kwabonwa njengetigaba letiningi, kuphuma kweboya kanye nekushada lokumaka tigaba letibalulekile. Kugucuka kusuka kukunye...more