Sigaba seBafati Ngelisiko lema Venda

Bumcoka be Bafati bemaVenda

©Dr Peter Magubane

Bafati besintfu sema Venda abatange babe nesigaba lesifana naleso lesetfwelwe ngulabanye bafati kumacembu lamaningi ase Afrika lese ningizimu. Ngekhatsi kwelibala lakhe, umfati unelilungelo lekuphatsa, kantsi ngaphambilini bafati lasebabadzala bebadlala indzima lebalulekile emfundvweni, bebacoca tindzaba endzaweni yasemlilweni.

Bafati bebakhona kuba netindzawo, bebavame kunikwa bobabe babo, kepha bekungaba kutsi batitfole ngesikhatsi kute tindlalifa letindvuna. Kunetindzawo lapho bafati bephetse njengelibutfo esikhundleni semntfwana wemfana losemncane, kantsi nenkhosi nayo ingakhetsa dzadzewayo njengenduna noma mukoma.

Cishe banye labaphetse (eMianzwi) seyengciselwe elayinini lebesifazane kwentela insha. Lo makhadzi, sisi lomdzala wendvodza lephetse, wati timfihlo temndeni futsi abenemalungelo langetulu kubantfwana bemnakabo kunamake wabo. Imicimbi leminingi beyingenteki ngaphandle kwakhe, futsi esikhundleni senkhosi abedlala indzima lenkhulu kakhulu ngekutfola imphumelelo.

Translated by Ike Ngobeni