Maemo a Basadi mo Setšong sa Venda

Bohlokwa bja Basadi ba MaVenda

©Dr Peter Magubane

Ka tlwaelo basadi ba mavenda ba be ba se na maemo a fase go swana le basadi ba bangwe  ba Borwa bja Afrika. Ka moraleng wa gagwe, mosadi o be a na le taolo, gomme mo nakong ye e fetilego basadi ba ba batšofadi ba be ba raloka tema ye bohlokwa go thuto, ba anega dikanegelo tša bona mo mollong.

Basadi ba be ba kgona go ba le dithoto, ka tlwaelo tšeo ba di filigo ke botate ba bona, eupša di ka hwetša fela ge go se na mojabohwa wa monna. Go na le melato ye mengwe yeo basadi ba šoma bjalo ka baemedi bja bana ba bannyane ba bašemane, le khosi o be a kgona go kgtha sesi wa gagwe bjalo ka nduna goba mukoma. Moetapele o tee (mo Mianzwi) o fetišeditšwe go basadi ba ka moso.

Makhadzi, sesi yo mogolo ka lapeng, o be a tseba diphiri tša lapa ebile o be a na le ditokelo tše ntši go bana ba buti wa gagwe go feta mme wa bona. Ditiro tše ntši di be di sa phethagatšwa ka ntle le yena, go tabeng tša bokgoši o be a raloka tema ye kgolo go fa tlhatlamo.

Translated by Lebogang Sewela