Tshiimo tsha vhafumakadzi uya nga ha sialala ya Tshivenda

Ndeme ya vhafumakadzi vha vha Venda

©Dr Peter Magubane

Uya nga ha sialala vhafumakadzi vha vhavenda vho vha vha sina maimo ane a fana, ane aitwa nga vhanwe vhafumakadzi kha zwigwada zwinzhi zwa Afrika Tshipembe. Henefho mudini wawe, mufumakadzi ndi ene ane avha na vhudilangi, kale vhafumakadzi vho vha vha tshi vha na zwipida zwinzhi zwine vha zwi ita kha u gudisa vha tshi khou vhudza vhana zwitori vho dzula muliloni.

Vhafumakadzi vho vha vha tshi nga vha na zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwavho, zwine vha vha vho zwi wana kha vhabebi vhavho, fhedzi zwi wanala arali hu sina muthu a munna he vha bebiwa hone. Huna nyimelo ine wa mufumakadzi uya vha pfareli ya nwana wa mutukana, khosi iya kona u ta khaladzi uri avhe nduna kana mukoma.

Huna inwe khosi nthihi ine ya vhusa Mianzwi hu fhusa vhafumakadzi ubva murahu. Makhadzi khaladzi muhulwane wa mudini uvha a tshi divha zwiphiri zwothe zwa mudini nahone una pfanelo nnzhi kha vhana vha khaladzi awe u fhira mmeavho. Huna zwithu zwinzhi zwine zwi nga si itiwe arali asiho, na kha mafhungo a vhuhosi ndi ene ane aita mushumo muhulwane kha u amba uri ndi nnyi ane ado vha khosi.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe