Cape Eelgrass

Dzina

Cape Eelgrass

Dzina ḽa tshi Latin

Zostera capensis

Nḓowelo

I funesa fhethu hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi, fhethu hune ha vha na dzi khovhe ṱhukhu, na malaṱwa a zwiḽiwa.

Ṱhaluso

Heḽi ḽiluvha ḽina midzi ine ya vha i khou sokou bva i tshi phaḓalala. Na maṱari ane avha uri o banda fhasi o vulea. Ṱhodzi ya vha 10- 30 cm vhulapfu u vulea ha vha 1 mm.

Manwe ane avha na vhushaka naḽo

Halodule uninervis (fhethu ho ḓalaho maḓi st Lucia Northwars) fhedzi maṱari aḽo ana thodzi tharu.Ha vha na zwinwe zwigwada zwiraru Cymodocea species (u wanala fhethu hune ha vha uri ho dzika huna maḓi) maṱari a hone o phaḓalala a vulea henefha kha 10-15 mm.

Mawanwa

Heḽi ḽiluvha ndi ḽinwe ḽa ḽiluvha ḽa vhuthogwa vhukuma ḽine ḽa wanala tsini na maḓi hune ḽa kona ufha dzi khovhe dza maḓini na zwinwe zwipuka zwo no wanala maḓini zwiḽiwa na vhudzulo.