Cape Eelgrass

Igama

Cape Eelgrass

Igama lesi-Latin

Zostera capensis

Indawalo yemvelo

Lomhlobo wesimilo esimila ngemanzini magega nemibundu yemilambo begodu sivame ukubuthelela besibambe iinsila nofana ifuqufuqu, kuyindawo lapho imihlobo emincani yemfesi ebhaqa khona, begodu ikhiqiza umhlobo othileko wokudla.

Ihlathululo

Ithuthumbeli linemirabho esongeneko kanye namakari apatalaleleko namatsikana kuthi incenye yesiphetho sawo ibe rondo. Ukupatalala kwawo kumasenthimitha alisumi ukuya kamasumi amathathu wobude (10-30 cm) kanye nemilimitha yinye yobubanzi (1 mm).

Imihlobalo ehlobene nayo

Isimilo esibizwa nge-Halodule uninervis (estuarine, St Lucia northwards) siyafana, kodwana amakaraso aneencenye yeemphetho ezintathu. Kunemihlobo emithathu ebizwa ngama-Cymodocea (ijayeleke khulu eendaweni ezipholileko zamanzi wethrophikhali), inamakari akheke njenge tjhila nangobubanzi obumanamilimitha alisumi ukuya kalisumi nahlanu (10-15 mm).

Ibuthelelolwazi ngomangwalo

Umhlobo lo wesimilo uqakatheke khulu ekutjhugulukeni kwesikhathi sehlobo ngokuba semanzini ngombana upha iinlwanyana ezinganamigogodlha neemfesi ukudla nendawo yokubhaqa.