Cape Eelgrass

Ligama

Cape Eelgrass

Ligama Lelathini

Zostera capensis

Indzawo

Le Eel Grass silwane lesihlala endzaweni levulekile lenetjani lesihlanganisa inhlabatsi, sihlalisa timfishi letincane, bese agcina kudla ematjeni lamancane.

Inchazelo

Eel Grass inetimphandze letitfusako kanye nemacembe lalulekile lapatalele layindingilizi ngasegcineni. Emakhaba alishumi kuya kumashumi lamatsatfu ema cm ngebudze bese bubanti bayo kunye ngema mm.

Tilwane Letihlobene Nayo

Halodule uninervis (encenye yemfula, St Lucia northwards) iyafana, kepha emacembe ayo anakutsatfu lokukhombako egcineni. Tilwane te Cymodoea letintsatfu (letatiwako endzaweni leshisako lenemanti), anemacembe lalishumi kuya eshumini nesihlanu ngebubanti.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Le Eelgrass silwane lesimcoka etindzaweni letinemifula ngaselusentseni lapho tinika khona kudla nendzawo yekuhlala etilwaneni letinengi tetimfishi kanye netilwane letite imigogodla.