Yini Lwati Lolulula?

© Andile Bhala
Lwati lolucinile lwekufuya yimisebenti letsite. Udzinga kuba nelwati lwekwenta imisebenti letsite. Lwati lolucinile lulungiselelwa epulazini futsi ngesikhatsi ukwenta lokufuya nasingabekisa, kushayela imoto, kusebentisa ngcondvomshina, kujova tilwane nekwenta nje, kutfola umsebenti wasepulazini wentekile. Lwati lolucinile nguloko lokufundzako emsebentini kanye nalolwati lokhuluma ngalo eluhlolweni lwemsebenti wesikhundla sekufuya.
Lwati lolulula, ngalenye indlela, kutsenjwa kutsi tintfo temuntfu kanye nelwati lwekukwati kukhuluma kahle.
Ngekusho kwamunye somabhizinisi lowaphumelela wase UK, James Caan ‘tisebenti tiyabanjwa ngekuba nelwati lolulula’.
Watsi intfo lebalulekile ngelwati ngulokufunna kukhulumisana, kusebentisana, kutsatsa sincumo, sikhatsi sekunakekela kanye nekufuna kutsatsa kugadza likusasa lakho. Lwati lolulula luphindze lufake kushukuma kwakho wena muntfu nekutikhutsata, kufuna kunaka sikhatsi sakho kanye nekutsatsa lokucondzene nawe. Ngetindlela tekuchumana, uma ubhala umlayeto ngangcondvomshina kanye nekubhala ngelucingo, yiba nesiciniseko kutsi uwabhala kahle emagama, sebentisa tindlela letikahle phindze ugcina lomlayeto ngeligama lakho.
Lolu lwati lolulula lungenta umehluko emkhatsini noma utowutfola lomsebenti noma cha. Cishe sonkhe sicelo semsebenti kumele silungele kanye nelwati lolucinile loludzingekako, kepha bangakhi labatoba nelwati lelilula lelitowenta lomdvuna noma lomsikati abenekwati kunalabanye?
Lwati lwakho lolulula ngilo lelitokwenta uhlukaniseke kulabanye phindze uncomeke. Akusiko nje kukhuphukela etulu kanye nekwenta kahle umsebenti, kepha nekugcugcutela labantfu labasebentako nawe.

Translated by Phindile Malotana