Yini Irhono Elithambileko?

© Andile Bhala

Irhono eliqinileko lokufuya liya ngokomsebenzi owenzako. Utlhoga ukuthwasiswa ukwenza umsebenzi othize. Irhono eliqinileko lenziwa eplasini, begodu nawenza umsebenzi weplasini ukwenza isibonelo, ukushayela isithuthi nanyana ukutlola ngomtjhiningcondo, ukugoma iinlwane nokuqeda umsebenzi weplasini. Irhono eliqinilekozizinto ozifunda emsebenzini kanye nerhono onalo okhuluma ngalo lokha nawufuna umsebenzi othize eplasini.
Irhono elithambileko, kwesinye isandla lirhono onalo lokukhuluma nabantu nendlela owenza ngayo izinto.
Ngokuya ngokwakasomabubulo ophumelela khulu enarheni ye-UK, u-James Caan ‘abasebenzi bazokubambezeleka nabangalo irhono elithambileko - 'soft skill'.
Ubike bona into eqakathekileko lirhono lokukhuluma nabantu, ukusebenzisana nabantu, ukuthatha iimphetho kanye nerhono lokulawula ikusasa lakho. Irhono elithambileko lifaka hlangana iindlela zakho zokwenza izinto kanye nerhuluphelo onalo lokwenza izinto, irhono lakho lokutlhogomela iskhathi lokha nawenza izinto nokobana uzenzele ngaphandle kokulandelelwa. Naziya erhonweni lokukhuluma nabantu, lokha nawutlola i-email kanye ne-SMS Qiniseka bona utlola amabizo ngendlela engiyo, sebenzisa iimphumuzi nabongci lapha batlhogakala khona begodu uqedelele umlayezo wakho ngebizo lakho.
Irhono elithambileko/soft skills ingenza umehluko kobana uyawuthola umsebenzi na namkhana awa. Pheze boke abantu abafuna umsebenzi kunerhonakalo yokobana banelwazi lawo, kodwana kodwana bayingakhi abanerhono elithambileko lokwenza umsebenzi loyo, elibenza bona babencono kunabanye?
Irhono lakho elithambileko negelizokwenza bona uhluke kwabanengi bewukhetheke. Ukusingebanga lokuvuka wenze umsebenzi kwaphela, kodwana kungebanga lerhono lokugcugcuzela abantu ozabe usebenza nabo.

Translated by Busisiwe Skhosana