Ndi Mini Zwikili Zwitete?

© Andile Bhala
U shumesa bulasini ndi mulayo wa mushumo. U fanela uvha una nḓivho ya u ita minwe ya mishumo. Mishumo yo no konḓa uya i guda bulasini, arali ni tshi khou ita mishumo ya bulasini, u fana na u reila goloi, u shumisa computer, u ṱhavhela zwifuwo na ngau angaredza u ita mishumo ya bulasini. Mishumo ine ya konḓa i gudiwa bulasini ndi yone ine na amba ngayo musi ni tshi khou vhudziswa inteview.
Mishumo ine ya sa tou konḓa vho nga hafha ndi vhuvha ha muthu na u kona u amba na vhanwe.
Uya nga ha munwe munna o bvelelaho vhukuma kha zwa vhubindudzi wa UK, James Caan’ vhashumi vha ḓo balewa u shuma nga mulandu wa usa vha na vhuthu.
Vhari mafhungo mahulwane ndi u kone u a amba na vhathu, na lugwada lune wa shuma nalwo, u dzhia tsheo, ukona u langa zwifhinga zwau na lutamo lwa u dzhia ndango nga ha vhumatshelo hau. Zwi amba na zwithu zwine wa zwi funa na zwine zwa u ṱuṱuwedza, maanḓa a u kona u langa tshifhinga na u dzhia vhuḓifhinduleli. Musi ro sedza kha zwa nyambedzano, musi u tshi khu nwala email na mulaedza u fanela u sedza uri wo nwala zwine zwa amba na, wa shumisa kunwalele kwo teaho wa fhedza mulaedza nga dzina ḽau.
Hezwi zwithu zwi nga u thusa kha u kona u wana mushumo kana u balelwa. Kanzhi dzi email nnzhi dzi ya vha dzi na mabammbiri a u kona u wanisa mushumo fhedzi muthu wa hone avha asa koni u amba zwavhuḓi.
U kona hau u amba ndi zwone zwine zwa ḓo u khethulusa kha vhanwe. Asi mafhungo a u sokou vuwa wa ita mushumo na u kona u ṱuṱuwedza vhathu vhane na khou shuma navho.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe