Tinta Barocca

Inchazelo

iTinta Barocca yinhlobo yeligilebisi lewayini lebovu lesetjentiswa nakukhicitwa inhlobo ye port yekuciniswa noma liwayini lelomile lelibovu. Yakhula kuncenye emkhatsini we Marufo ne Touriga Nacional.

Lapho Ivela Khona

iTinta Barocca inalapho ivela khona esigodzini se Douro enyakatfo yePortugal, lapho khona tinhlanyelo tekucala takhetfwa khona nga 1899.

Emagama/Emabito Lamanye

Beyikadze yatiwa njenge Tinta Barrocam Barocca, Boca de mina, Tinta das Barrocas, Tinta gorda, Tinta grossa ne Tinta vigaria.

Kukhicita la Ningizimu Afrika

iTinta Barocca yahanjiswa kusuka ePortugal ekupheleni kwemnyaka wa1920. Bekukhona balimi lebebayiphambatisa ne Shiraz, kepha emva kwekubona kutsi bente liphutsa babese bacala kusebentisa yona lenhlobo ekukhiciteni liwayini lelikilasi lelisetulu mhlaba wonkhe. Lokufunwa kwale wayini ye Port-style, ngakuleminyaka lembwalwa leyengcile, kwente kutsi la Ningizimu Afrika balimi beliwayini nabo bente lizinga layo lebhiciwe kanye nenhlobo yemawayini kuletinye tinhlobo.
iNingizimu Afrika inemlandvo wekukhicita iPort, kepha ayikaze seyivunyelwe kusebentisa ligama le Port kusuka ngenyanga yeBhimbidvwane nga 2012 emva kwekusayina sivumelwane sekungenisa tekulima ne Nyonyani yase Europe. Kusuka lapho, emawayini ala Ningizimu Afrika “ePort”-style afakwa emabhodleleni ngaphansi kwe prefix Cape, alandzelwa ngule style.
Ngekuya kwe nhlangano yebakhiciti base Cape Port, leligama lelitsi Cape White lisetjentiswa kumawayini ekubusisa lakhiwe kunhlobo ye muscat lengenatjwala, njenge Chardonnay, Chenin blanc noma iVerdehlo, ibe iCape Pink ibekelwe inhlobo ye fortified rosé lene hue le phinki. Womabili lama styles adzinga akhule nasekanetinyanga letisitfupha kwentela kulungela lama styles.
Leligama le Cape Ruby lisetjentiswa kubhica liwayini lencane, lemtimba logcwele nalonetitselo. Ihlukile ku Cape Tawny ngendlela yekutsi cishe hhafu waleliwayini usetjentiswa ekuyenteni kutsi ikhule tinyanga letisitfupha kungabi iminyaka lengetulu kwamitsatfu. Ngekwehluka, emaphesenti lamashumi lasiphohlongo alewayini asetjentiswa ekwakheni iCape Tawny lefanele ibeyindzala ngeminyaka lesitfupha.
iCape dated noma iVintage Tawny nayo ifanele ibe yindzala iminyaka lesitfupha, kepha ifanele yakhiwe ngemagilebisi lavunwe ngemnyaka lotsite-ngalamanye emagama, ivintage leyodvwa.
Leligama le Vintage Cape Late Bottled lisetjentiselwa emawayini lakhuliswa nge mu-okhi noma libhodlela iminyaka lengaba mutsatfu, ngekugucuka lokungaba yiminyaka lemibili isebhokisini letingodvo.
Kwengeta kuloku, emaphesenti lamashumi lasiphohlongo nesihlanu kulelibhodlela kumele achamuke ku vintage yemnyaka munye. iCape Vintage isetjentiselwa emawayini lamnyama laphuma kuvintage yinye leseyikhule cishe umnyaka munye, ibe le Cape Vintage Reserve isetjentiselwa bakhiciti labayenta liwayini le Cape Vintage lelikhulu/leliphakeme.

Kukhicita Etigodzini

Lendzawo lengaphansi kwe Tinta Barocca la Ningizimu Afrika inalamaningi langetulu kwehhafu kusuka nga 1980, ngenca yekuyfuna iwayini yePort-style etindzaweni letingaphandle. Ebe lambadlwana emahekitha langatfolwa kuncumbi yaletigodzi tekukhicita, tindzawo letinkhulu tekulima titfolwa eSwartland, Little Karoo nase Stellenbosch. Leti tindzawo titsatsa emakota lamatsatfu eTinta Barocca lephelele ekukhicita kulelive.

Kukhulisa/Kuhluma

Ikhula ngemandla/ngemtfutfo nemkhuba wekukhansa kanye nelikhono lekikhicita lelisetulu, lelihambela emkhatsini welishumi nesitfupha sema t/ha kuya kumashumi lamabili ema t/ha.

Kuvutfwa

Emagilebisi avutfwa phakatsi kwesikhatsi sawo, kusuka phakatsi kwenyanga yeNdlovu.

Emagungumence

Lamagungumence asemkhatsini ngelinani, mafisha ayindingilizi lecijile phindze amunyama. Lesikhumba sincama futsi silukhuni, ibe lenyama ingatsi iyacina kepha ngalesinye sikhatsi inemanti.

Emacembe

Lamacembe makhulu, ayindingilizi lenesikhala ahluke katsatfu phindze anelibala leliluhlata lokhanyako.

Tilokatane Nemagciwane

iTinta Barocca iyincelencele kumuhlwa loyimphuphu nalo phansi.

Kusetjentiswa

Lenhlobo isetjentiselwa kukhicita liwayini lelibovu lelomile le port-style.

Kuvelela

Lamawayini angahamba ngemibala kusuka kulebovu lotopele kuya kulecishe ibemnyama bese ikhokha sinongo seligungumence nesitselo lesikhomba kucina.

Translated by Phindile Malotana