Tinta Barocca

Tlhalošo

Tinta Barocca ke mohuta wa morara o hubedu, o šomišwa tšweletšong ya dibeine tše hlwekilego tša setaela sa Port goba dibeine tše hubedu, tša go baba. Mohuta o tšweleše hlakanong gare ga Marufo le Touriga Naçional.

Tlholego

Mohuta wa Tinta Barocca o hlomilwe molapong wa Douro mo northern Portugal, kua depeu tša mathomo di kgethilwego ka 1899.

Maina a Mangwe

Mohuta o be o tsebega o le Tinta Barroca, Baroccas, Boca de mina, Tinta das Barrocas, Tinta gorda, Tinta grossa le Tinta vigaria.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Mohuta wa Tinta Barocca o rekilwe ntle go tšwa Portugal ka ngwaga wa 1920s. Pele go be go na le batšweletši bao ba be o gakantšha le Shiraz, eupša ge ba lemoga phošo ya bona e be ba thoma go šomiša mohuta go tšweletša dibeine tša maemo a godimo, tša setaele sa port.
Ka lebaka la gore nyako ya beine ya setaele sa Port , e be e sa gole mengwaga e fetilego, batšweletši ba Afrika Borwa ba ile ba thoma go dira metswako ya khwalithi ya maemo a godimo le dibeine tša mohuta o tee go tšwa Tinta Barocca.
Afrika Borwa e na le histori e telele ya tšweletšo ya Port, eupša ga se ba dumelelwa go šomiša setlankana sa go tlaga ka nagwaga wa 2012 morago ga ge ba saena tumelelo ya (agricultural trade) le European Union. Go tloga ka nako yeo, dibeine tša setaela sa “Port” tša mo Afrika Borwa di ile tša bitiela ka lebotlelong tlase ga prefix Cape, e be go latela setaele sa maleba.
Go ya ka batšweletši bja Cape Port Producers Association, setlankana sa Cape White se šomišwa dibeineng tše hlwekilego tše dirilwego go tšwa gare ga mohuta wa (non-muscat) bjalo ka Chardonnay, Chenin blanc goba Verdehlo, mola Cape Pink yona e beetšwe mohuta o hlwekilego wa “rosé” ka mokgwa wo pinki.
Mehuta ye ka bobedi e swanetše go gola go fihla dikgwedi tše tshelela gore e kgone go lokela ditaela tše. Setlankana sa Cape Ruby se šomišwa motswakong wa dibeine tše nnyane, tše kgolo le tše hlwekilego tša dienywa. E a fapana go Cape Tawny ka tsela ya gore seripa sa dibeine tše šomišitšwego go e dira e swanetše go gola dikgwedi tše tshelele gomme e sego go fetiša mengwaga e meraro.
Ka phapantšho, phesente ya go lekana le masomeseswai (80%) ya dibeine tše šomišitšwego go dira Cape Tawny di swanetše go phela mengwaga ye tshelela. Cape dated goba Vintage Tawny di swanetše go phela mengwaga e tshelela, eupša di swanetše go dirwa ka merara e bune (harvested) ngwaga o itšego – se se ra gore (single vintage).
Setlanka sa (The Cape Late Bottled Vintage) se šomišwa dibeining tše godilego gare ga faking ya Mohwelere goba lebotlelong mengwaga ye meraro, le bonnyane gare ga faking ya Mohwelere mengwaga ye mebedi. Godimo ga phesente ya masomeseswai hlano (85%) ya dibeine tše ka lebotleleng di swanetše go tšwa mohuteng o mo tee ka ngwaga.
Cape Vintage e šomišwa gare ga dibeine tše ntsho tšwa gare ga mohuta o tee (single vintage) wo godilego ngwaga o tee, mola Cape Vintage Reserve yona e šomišwa dibeining tša maemo a godimo tša Cape Vintage, tšeo batšweletši ba re ke dibeine tša maemo.

Dilete tša Tšweletšo

Lefelo la mohuta wa Tinta Barocca mo Afrika Borwa le ile la pharolwa go tloga ka ngwaga wa 1980 ka lebaka la gore nyako ya boditšhabatšhaba ya beine ya setaele sa Port e be e sa gole.
Mola di (hectares) tše mmalwa di hwetšagala dileteng tše ntši tša tšweletšo, dibjalo tše kgolo di hwetšagala mo Swartland, Little Karoo le Stellenbosch. Mafela a, a na le palomoka ya go lekana le dikotara tše tharo tša tšweletšo ya Tinta Barocca mo nageng.

Go Gola

Mohuta o gola ka maatla e bile o na le go mokgwa wa go gagaba gomme o na le bokgoni bja tšweletšo bja godimo, go thoma magareng a 16 t/ha to 20 t/ha.

Go Butšwa

Merara e butšwa magareng a sehla, go thoma magareng a Matšhe.

Dithetlwa

Dithetlwa di na le bogolo bja magareng, sebopego sa motopo le mmala o moso. Letlalo ke le le sese e bile le tile, mola nama yona ke tile gomme e na le meetsi.

Matlakala

Matlakala ke a ma koto, a na le sebopego sa nkgokolo le mathoko a mararo le mmala o motala o bofefo.

Dikhukhwane le Malwetši

Tinta Barocca e bokoa go downy le powdery mildew.

Šimišo

Mohuta o šomiša tšweletšong ya setaele sa port le dibeine tša go baba tše hubedu.

Tatso

Dibeine di na la mebala ya go fapana go thoma ka mmala o hubedu o nyakilego go ba o moso gomme di tšweletša moholodi wa thetlwa le dienywa.

Translated by Lebogang Sewela