Tinta Barocca

Ihlathululo

I-Tinta Barocca mhlobo wamaderibe wewayini ebovu nesetjenziselwa umkhiqizo wama-fortified port style wines nofana lawo abovu omileko. Ususelwa ukusuka emvangweni ophakathi kwe-Marufo kanye ne-Touriga Naçional.

Imvelaphi/Indabuko

I-Tinta Barocca indendabuko yokusuka e-Douro valley eseTlhagwini ye-Portugal, lapho imbewawo yokuthoma yakhethwa ngabo-1899.

Amanye Amagamawo

Begade waziwa ngokuthi yi-Tinta Barroca, Baroccas, Boca de mina, Tinta das Barrocas, Tinta gorda, Tinta grossa kanye ne-Tinta vigaria.

Umkhiqizo weSewula Afrika

I-Tinta Barocca yangeniswa enarheni ukusuka e-Portugal ngeminyaka yabo-1920s. Ekuthomeni begade kunabatjali bawo ebegade bawuhlangahlanganisa ne-Shiraz, kodwana ngemva kokuvezawa kweemphoso zabo bathoma basebenzisa umhlobo lo ukukhiqiza umhlobo wewayini ephuma phambili emhlabeni yama-port-style wines.
Ukungakaqinisekiswa kokudingeka komhlobo wawa-port-style wines, eminyakeni eminengi eyadlulako kwenza bonyana abatjali beSewula Afrika benze imivango yezinga eliphezulu kanye nomhlobo ongakavangwa ngawo amaderibe la.
ISewula Afrika inomlando omude womkhiqizo we-Port, kodwana begade ingakavumeleki bonyana isebenzise i-Port lebel ukusuka ngoTjhirhweni 2012 ngemva kokutlikitla isivumelwano sokurhwebelana ngezelimo ne-European Union. Ukusuka ngaleso isikhathi, umhlobo we-port-style wines yeSewula Afrika wafakwa emabhodlelweni ngaphasi kwe-Cape yokuthoma, ukulandela umhlobo obengofaneleko.
Ngokuya ngabakhiqizi i-Cape Port Producers Association,I-lebel ye-Cape White isetjenziselwa ukwenza amawayini womhlobo we-fortified enziwe ukusuka emhlobeni we-non-muscat, afana ne-Chardonnay, Chenin blanc nofana i-Verdehlo,kuthi i-Cape Pink ibekelwe ngeqadi ukwenza umhlobo i-fortified rose kanye ne-pink hue. Yombili imihlobo le idinga ukujiya nofana ukuvuthwa iinyanga okungasenani ezisithandathu ukuze ilungele imihlobo le yamawayini.
I-Cape Ruby label isetjenziselwa imivango emincani, amawayini anothileko kanye nama-fruity fortified wines. Uyahluka kileyo ebizwa nge-Cape Tawny ngendlela engaba okungasenani siquntu sewayini esetjenziselwa ukuyenze bonyana ibeneenyanga ezisithandathu zokuvuthwa begodu akusese minyaka emithathu ebekiweko.
Ekhabolakhona okungasenani kufanele iwayini ibe namaphesende amatjhumi abunane asetjenziselwa ukwenza i-Cape Tawny begodu kufuze ikhule beyibe minyaka esithandathu. I-Cape edala nofana i-Vintage Tawny nayo kufuze ibe yidala ngeminyaka okungasenani esithandathu, kodwana kufuze enziwe ngamaderibe avunwe ngomnyaka owodwa – ngamanye amagama kufuze kube yi-single vintage.
I-Cape Late Bottled Vintage label isetjenziselwa amawayini ajiyiswe nofana abibhwe nge-oak barrel nofana ebhodlelweni iminyaka emithathu, nangesikhathi sokuvuthwa ngaphakathi kwe-oaken cask isikhathi esingaba minyaka emibili. Amaphesende amatjhumi abunane nahlanu wewayini angebhodlelweni kufuze azele umhlobo ongakavangwa emnyakeni we-single vintage.
I-Cape Vintage isetjenziselwa amawayini amnyama ukusuka kilawo angakavangwa we-vintage evuthiswe isikhathi esimunyaka, kuthi i-Cape Vintage Reserve isetjenziselwa lokho abakhiqizi abakuthatha njengomhlobo oyi-superior Cape Vintage wines.

Umkhiqizo Weemphande

Indawo engaphasi komkhiqizo we-Tinta Barocca eSewula Afrika ingaphezu kwesiquntu ukusuka ngo-1980s, ngebanga lokungakanzinzi kokudingeka umhlaba woke kwe-port style wines. Nanyana inani lamahegere litholakala eendaweni ezinengi zomkhiqizo nje, amasimu amakhulu atholakala e-Swartland, Little Karoo kanye ne-Stellenbosch. Iindawezi ziphethe amakotara angaba mathathu wenani loke lomkhiqizo we-Tinta Barocca enarheni le.

Ukukhula Nokuthela

Kumhlobo okhula ngamandla kanye nowokukhakhaba phasi begodu inani lomkhiqizo wamandlawo ubalelwa ukusuka ku-16 t/ha to 20 t/ha.

Ukuvuthwa

Amaderibe avuthwa phakathi esikhathini sonyaka, ukusuka phakathi kwenyanga kaNtaka.

Amamomori

Amamomori anesilinganiso sobukhulu esiphakathi, mafitjhani begodu anombala onzima. Amakelwawo aqinile, kuthi ingaphakathi lawo libe namanzana kezinye iinkhathi.

Amakari

Amakari wona makhulu, arondo iincenye zesiphetho sezizoke zineempenda entathu begodu anombala ohlaza okukhanyako.

Iintjhabalalisi kanye Namalwelwe

I-Tinta Barocca ihlukunyezwa kukonakala okubizwa nge-downy kanye ne-powdery mildew.

Umsebenzawo

Umhlobo lo usetjenziselwa umkhiqizo we-port-style kanye newayini ebovu eyomileko.

Inambitho

Amabala wamawayini akhamba ukusuka embaleni obovu okumnyama ukuya pheze konzima kanye nokukhiqiza inambitho lamamomori kanye nelenthelo.

Translated by Johannes Nkosinathi