Pineapplefish
Imfishi Yaphayinaphu

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Imfishi yaphayinaphu (Pineapplefish)

Ligama lelinye lelatiwako

Pineconefish Burrfish

Ligama lesayensi

Monocentridae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi lamatsatfu, silinganiso silishumi nesikhombisa ngemasentimitha.

Kutisakata

Tiyindingilizi, tinemtimba locindzetelekile lolukhuni, lomise kwelipulede njengetigogo lekutsiwa ngema scutes, nemaguludla labonakalako. Sicu seluphiko sinemgogodla munye futsi singakhungeka sicondze njengemshina lovikelako. Mtfubi kuya kuluphuti lonalokumnyama ngasemaphetselweni/ekugcineni kwema scutes.

Satiso setintfo

Umndeni we Monocentridae ufaka tinhlobo letimbili kanye nemacembu lamane etilwane. Incenye yemtimba lekuyi Bioluminescent lengaseceleni kwemhlatsi wangaphansi lobitwa ngekutsi yi photophore loluphuti ngelibala ngesikhatsi sasemini bese uluhlata losasibhakabhaka kuya kuluhlata ebusuku. Lisetjentiswa kudonsa/kukhanga kudla. Titfolwa ngaphansi kwemawa, emihomeni noma etindzaweni letincane letisematjeni. Tiyaluka ebusuku. Letisinkati tisakateke emantini lavulekile.

Kudla kwato

Tidla tilwane letincane letitfolwa endzaweni yetilwane, letifaka tilwanyana letiselwandle.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza etindzaweni letinelwandle letishisako tase Indo-Pacific.