Pineapplefish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Pineapplefish

Elinye igama ebizwa ngalo

Pineconefish, Burrfish

Igama lesayensi

Monocentridae

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi nekhomba.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba orondo, opataleleko kanye namaphepha akha isikhumba sayo aqinileko abizwa nge-scutes, kanye nomhlana ophakame khudlwana. Ilungu ethaya ngalo langaphasi linethanjana ekghona ukulijamisa njengendlela yokuzivikela. Inombala osarulana ukuya konzima encenyeni yesiphetho samaphepha akha isikhumba sayo.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Monocentridae wakhiwe mikhakhawo emibili kanye nemihlobawo emine. Isitho esibizwa nge-Bioluminescent esisemahlangothini womabili weencenye zomhlathi zibizwa ngephotophore nekukuthi emini siba nombala o-orentji begodu ebusuku siba nohlaza sasibhakabhaka okuvangene nohlaza satjani.
Isisebenzisela ukudosa amehlo walokho ekudlako. Zitholakala ngaphasi kwamarholorholo, nofana ngemihlambi emincani phezu kweemilo zangemanzini. Mhlobo otjhagala ngomnyama. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla ama-zooplankton, ezifana nezincani sazo ama-crustacean

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.