Leopard Orchid
Imbali Yemabala

Ligama

Imbali yemabala (Leopard Orchid)

Ligama Lelathini

Ansellia africana

Inchazelo

Lembali yemabala yimbali yemoya lenetimphandze letisime egaleni lesihlahla, ihlala iselangeni lelinengi. Timbali tayo letimtfubi, ngalesinye sikhatsi inemabala lansundvu, ivela ngenyanga yeNgci kuya kunyenga yeNyoni.

Indzawo

Lembali yemabala itfolwa etigodzini letishisako, emifuleni leyomile yala Ningizimu Afrika esifundzeni sase Limpopo, etindzaweni letiphansi tase Mpumalanga kanye nase KwaZulu-Natal. La eAfrika ingatfolwa etigodzini letishisako letiseNyakatfo ye Namibia, Botswana nase Swaziland.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Emavivane lafana nelukhozi adla lembali lenongotelako ebusuku bese letimphandze tivumela simo kuciniseka kutsi tiyakhona kuphila njengemoya.
Lembali ye Mabala isetjentiswa njengentfo ledonsa lutsandvo kanye nekuvikela noma kususa emaphupho lamabi bese etindlini noma emakhaya isetjentiselwa kususa umbane. Futsi iyafunwa kakhulu njengembali lesibonelo etingadzeni.