Leopard Orchid
Otšhiti ya Nkwe

Leina

Otšhiti ya Nkwe

Leina la selatini

Ansellia africana

Tlhalošo

Otšhiti ya Nkwe ke ya otšhiti ya go mela godimo ga dibjalo tše dingwe ka medu ye ithekgilego kutung lekaleng la mohlare, gantšhi ka botlalo bja go hlaba ga letšatši. Matšoba a serolane a monkgo o botse, ka nako tše dingwe a bonagala ka botsothwa, gomme a tšwelela ka Phato go ya go Lewedi.

Mafelo a bodulo

Otšhiti ya Nkwe e hwetšwa mafelong a go fiša, meeding ya noka ya go oma ya Aforika Borwa ka profenseng ya Limpopo, Mpumalanga Nagafase le KwaZulu Natal. Ka Aforika e hwetšwa ka dileteng tša Lebowa la Namibia, Botswana le Swaziland.

Dintlha tša naga

Dirurubele tša pekwa di ja matšoba a monkgo wa erekisi bošego le medu e itlwaeditše kudu go netefatša gore e tla phela bjalo ka le melang godimo ga dibjalo tše dingwe.
Otšhiti ya Nkwe e šomišwa bjalo ka setlama sa lerato le tšhitampholo ya ditoro tše mpe gomme metse magaeng ya go thibela legadima. E nyakwa kudu bjalo ka mohlala wa dibjalo ka dirapaneng.