Leopard Orchid

Igama

Leopard Orchid

Igama lesi-Latin

Ansellia africana

Ihlathululo

Umhlobo lo wethuthumbo i-Leopard orchid umhlobo we-epiphytic orchid onemirabhu evamise ukusekeleka ngokubambela emagatjeni wemithi, kanengi lapho ilanga lihlabe ngokwaneleko. Lithuthumbo lomnuko elinombala osarulana, kesinye isikhathi libanamabala azotho, livela kuhle ngenyanga kaRhoboyi ukuyela kuKhukhulamungu.

Indawalo yemvelo

Ithuthumbeli litholakala eendaweni ezitjhisako, emirhobeni wemilambo eyomileko yeSewula Afrika esiFundeni se-Limpopo, eendaweni eziphasi ze-Mpumalanga kanye na-KwaZulu-Natal. E-Afrika litholakala eemphandeni ze-tropical eziseTlhagwini ye-Namibia, Botswana kanye ne-Swaziland.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Iinlwanyana ezibizwa ngama-Hawk moths ebusuku zidla incenye yethuthumbo enambitha kamnandi begodu imirabhayo ibambela emithini ukuqinisekisa bonyana ikghona ukuphila isikhathi eside.
Umhlobo lo wethuthumbo usetjenziswa khulu njengendlela yokukara nofana yokukhombisa ithando kanye nokulapha amabhudango amambi kuthi emaplasini lisetjenziselwe ukuvimba imibani. Linjalo nje lifunakala khulu njengesibonelo seentjalo seentonini.