Tindzaba tabogogo – Kulahlekelwa Ngulobatsandzako ngendzaba ye HIV/Aids

© Eric Miller
Goldie Qyayiya kanye nemyeni wakhe Otto, labaphuma eKhayelitsha, bebangavisisi ngalokuphelele ngalesifo seHIV. Nomakunyalo, lesifo satsatsa timphilo tebantfwababo lababili, Thumela kanye na Vusi, ngemuva kwalenye indvodzana. Kwatsatsa sikhatsi nje impela, kepha Goldie wabese utfola indlela yekulwa nebuhlungu bakhe. Nayi incenye yalendzaba yakhe.

Usebenta ngekutimisela/Ukhutsele

Ngangicashwe kuba nguloklinako bantfu labaphetse emakhaya ase Blouberg, bantfu labasita bantfu labadzinga tindlu tekuhlala ngekubolekisa eBloubergstrand. Kwasekuyiminyaka lesihlanu ngibasebentela, ngihlala endlini yetfu eKhayelitsha, ibe indvodza yami igadza likhaya letfu eTranskei.

Thumela bekavame kungisita kulamakhaya eBlouberg futsi ke abekhutsele nje mbamba. Umangabe medemu bekatsi, ʹKlina konkhe bese u ayina emashidi,ʹ besivele sicedze ngekushesha emahora lambalwa, noma ngabe besisebenta endlini lenkhulu. Thumela bekangesabi kusebenta ngekutimisela.

Ngenyanga yeNhlaba ngemnyaka wa 2000, ngesikhatsi aneminyaka lemashumi lamatsatfu, saya esibhedlela selilanga sobabili ngoba besekacale kugula, watsatsa luhlolo lwe HIV. Khona lapho besisolo singavisisi kahle kutsi le HIV ibahlasela njani bantfu. Safundza ngakokonkhe ngekuhamba kwesikhatsi, ngoba loluhlolo lwaveta kutsi Thumela naye, abenale HIV.

Ngemuva kweminyaka lemibili analeligciwane, wacala manje kugula kamatima. Watsi nakafika kusigaba sesine, besekondze kakhulu futsi alula nasemtimbeni kwavele kwabonakala kutsi utoshona. Kwatsatsa nje inyanga yinye kuphela kusuka lapho besekagula khona kakhulu kwaze kwaba ngulapho ashona khona. bengimugezisa, ngimupha emaphillisi phindze ngimudlisa nekudla, ngoba besekete emandla ekutentela ngisho nekuphakamisa licephe lekudla.

Kuyintfo lelukhuni kakhulu, kugadza wakho umntfwana lofako. Tatsi tintfo natigucuka mbamba simo siba sibi, samutsatsa samumikisa eSibhedlela sase Groote Schuur kusenjalo, uma bodokotela nabatsi utoshona ngekushesha, kulendzawo lehlala labagulako Sibhedlela se Conradie. Wabalapho emaviki lamabili kuphela futsi kwakuyinyanga yeNdlovu Lenkhulu nga 2002, wavele washona.

Bengilapho

Otto kanye nami besiseKapa ngesikhatsi Vusi acalwa kungenwa ngemakhata noma ngumkhuhlane, sisu lesibuhlungu kabi kanye nenhloko lembi. Samutsatsa samumikisa eSibhedlela eGroote Schuur, wase uyasuka uya eSibhedlela iGF Jooste. Lodokotela wasitjela kutsi une HIV, noma nje besingati kahle kutsi loko kushoni.

Lodokotela wachubeka wakhuluma ngelulapho lolusha lolutako, lolungasita Vusi kutsi aphile. Waniketwa emaphilisi kanye nalamanye eTB, kwesikhashana waba ncono. Waphindze wakhona kubuyela emsebentini. Kepha ngemuva kweminyaka lesitfupha waphindza wacalela phandi wagula futsi. Ngamunakekela, futsi ngangihleti eceleni kwembhedze wakhe ngesikhatsi ashona.

Translated by Phindile Malotana