Kuhlanyela iCantaloupe

© Louise Brodie

Kuhlanyela

iCantaloupe ihlanyelwa kusukela enhlanyelweni.

Indlela Yekuhlanyela

Kuhlanyela kwentiwa ngekutsi uvele ufake inhlanyelo emhlabatsini noma wente titfombo bese uhlanyela tona ensimini.

Sikhala

Sikhala etihlahleni kufanele kube ngu 50-75 cm emalayinini. Loku kusho kutsi kungahlanyelwa ema Cantaloupe langu 4000 na 6000 kuli hecta. Tikhala emalayinini kufanele tibe khona kwentele kuhamba tigulumba nakufika sikhatsi sekuvuna.

Sikhatsi Sekulima

Kuhlanyela kwenhlanyelo kucala nasekuyophela August kuya ku November eSouth Africa. Tinhlanyelo tingahlanyelwa kwenta titfombo, letentiwa endlini lelihlata ngemubala ekucaleni kwa July, kwentele kutsi titfombo tilungele kuhlanyelwa emkhatsini wa August uma ngabe sekucala kushisa.

Sikhatsi Sekuhlanyela

Njengoba iCantaloupe kusihlahla lesikhula kahle nakushisa, kuhlanyelwa ekucaleni kwa September kuya emkhatsini wa December. Etindzaweni letishisako, lapho itfwasa hlobo ishisa kuhlanyelwa kungentiwa ekucaleni kwa August.

Sikhatsi Sekukhula

Sikhatsi sekukhula kusukela ekuhlanyeleni kuya ekuvuneni kutsatsa emaviki langu 12 etindzaweni letishisako kuya emavikini langu 15 etindzaweni lapho kutsatsa sikhatsi kushisa.

Manyolo

Kuhlale kungumbono lomuhle kutsi umhlabatsi uwuhlole kahle ungakahlanyeli, khona utokwati kutsi yini lekufanele uyifake. Indlela lekahle yekufaka manyolo:
Umcuba, litfunyela namanyolo kufakwa emhlabatsini emavikini lamane kuya emavikini lasitfupha ungakahlanyeli. Kuyasita kufaka 750 na 1000 kg we 2:3:4 (27) yamanyolo kuli hecta emalayinini emhlabatsini kushobela nga 20 cm emhlabatsini ungakahlanyeli. Emuva kwemaviki lamane kuya kulasitfupha emuva kwekuhlanyela, faka 300 kuya ku 500 kg we 2:3:4 (27) kuli hecta linye kwenta siciniseko kutsi sihlahla sikhula kahle. buka kutsi sihlahla sikhula njani khona utobona kutsi kudzingeka ungete 350 we Potassium Nitrate kusita kutsi sihlahla sikhula. Uma sihlahla sikhula kahle ngeta Potassium Chloride kunekutsi ungete Potassium Nitrate.
Khumbula kunisela emuva kwekufaka manyolo.

Kunisela

Nisela ungakahlanyeli futsi emuva kwekuhlanyela. Uma uhlanyela titfombo kuyasita kutsi wente titfombo tikhululeke. Yenta siciniseko kutsi umhlabatsi ukahle.
Kunisela lokukahle kungaba ngu 25 kuya ku 35 mm ngeliviki. Kuye ngelihlobo lemhlabatsi, unganisela kabili noma katsatfu ngeliviki.

Translated by Phindile Malotana