Pšalo Ya Cantaloupe

© Louise Brodie

Phatlalatšo

Phatlalatšo ya Cantaloupe e tšwa go peu.

Mokgwa Wa Go Bjala

Pšalo e ka dirwa ka go bjala dipeu mmung goba ka go bjala peu ya cantaloupe goba ka go dira dibjalwana tše nanana pele godimo ga mepete ya dipeu goba ditrei tša dipeu le go bjala dibjalo mo lefelong la tšweletšo.

Katologanyo

Dibjalo di na le sekgoba se ka bago 50 - 75 cm ka ntle ga direi tše di lego 100 - 200 cm ka ntle. Ye e ka magareng ga 4000 le 6000 ya dibjalo tša cantaloupe godimo ga hektare. Phihlelela direi go didirišwa le ditrekere di swanetše go tlogelwa go kgašetša le go buna.

Nako Ya Go Bjala

Pšalo ya peu mo mmung e thoma go tšwa mafelelong a kgwedi ya Nofemere mo Afrika Borwa. Dipeu di ka bjalwa mo dithering tša dibjalwana e be di bjalwa ka ntlwaneng ye tala go tloga mathomong a kgwedi ya Julae go fihla dibjalwana tše nanana di loketše pšalo mo magareng a Agostosege ge e le gore boso bo thomile go fiša ka nako yeo.

Nako Ya Go Bjala

Bjalo ka ge cantaloupe e le sebjalo sa go rata boso bjo borutho se tloga mathomong a kgwedi ya Setemere go ya Desemeregare. Mo mafelong a borutho fao boso bja seruthwana bjo borutho bo fihla pšalo ya ka pele e ka thoma mo magareng a Agostose.

Kgolo

Nako ya kgolo go tloga mo dipeu ya go tšweletšo ka tlwaelo e thoma go tšwa mo debekeng tše 12 mo mafelong a borutho go ya dibekeng tše 15 mo mafelong ao boso bjo seruthwane fao boso bja go fiša bo sa fihle ka pela.

Nontšho

Go kaone go dira tlhophollo ya mmu go nepagatšea dinyakwa tša phepo ya mmu le go nontšha gabotse. Tlhahli ye botse ya go nontšha e ka tsela ye e latelago:
Manyora, kalaka le monontšha di a lengwa ka nako ya peakanyo ya mmu, dibeke tše nne go ya go tše tshela pele ga pšalo. Gašo ya pele ga pšalo ya magareng ga 750 le 1000 kg ya 2:3:4 (27) ya motswako wa monontšho godimo ga hektare e a phatlatšwa godimo ga direi tša dibjalo, gomme e be dipapetlasediko e lengwa 20 cm godimo ga mmu pele ga pšalo ya dibjalo tše nanana. Dibeke tše ka bago tše nne go ya go tše di selelago morago ga pšalo o gaše 300 go ya go 500 kg ya 2:3:4 (27) godimo ga hektare go netefatša gore dibjalo di gola gabotse le dienywa. Hlokomela kgolo le dienywa gomme ge go hlokega o ka dira kgašo ya boraro ya go lekana 350 kg godimo ga hektare ya potasiamo ya nitrate go thuša kgolo le tlhabollo ya dienywa. Ge e le gore ka nako ye kgolo e bogale ka go lekane o ka gaša apaotasiamo kloride sebakeng sa Potasiamo Pitrate. Ka nako ye go bohlokwa go fetiša go nontšha ka lebaka la bja dienywa boleng bakeng sa go gola ga dibjalo.
Gopola go nošetša ka morago ga menontšha ye menngwe le ye menngwe.

Nošetšo

Nošetša pele le morago ga pšalo ya dipeu le dibjalwana tše nanana. Ge a bjala dibjalo tše nanana se se thuša go fokotša kgatelelo ya dibjalwana tše mpsha. Kgonthiša gore o fokotša kgatelelo ya monola wa mmu. Ge e le gore go na le kgonagalo o ka lokela dimetara tša monola mmung ge e le gore se se ga se kgonagale lekola mmu wa legaro la medu gabedi ka beke ka augur ya mmu goba kgarafu.
Palogare ye botse ya nošetšo e ka gare ga 25 le 35 mm ka beke. Go ya ka mohuta wa mmu, se se ka phethwa ka digašo tše 2 goba 3 ka beke.

Translated by Lebogang Sewela