Ukutjala I-Cantaloupe

© Louise Brodie

Itjalwa Njani

Itjalwa ngembewu.

Indlela Yokuyitjala

Ukutjala istalwesi kwenziwa ngembewu nanyana ngokobana uthome wenze amaplantjisi nanyana amatreyi wokutjala imbewu utjale iintjalo endaweni ofuna ukuzitjala khona.

Iinkhundla

Iintjalo zenzelwa iinkhundla ezingaba hlangana kwe-50-75 cm emareyini ahlukaniswe nge-100-200 cm. Lokhu kuzokukhipha iintjalo ze-cantaloupe ezihlangana kweziyi-6000 qobe li-hectare. Kufanele kutjhiywe iinkhundla zokobana iinsetjenziswa Kanye namatregera zirhone ukudlula begodu urhone nokuspreya nokuvuna iintjalwezi.

Iskhathi Sokuyitjala

Ukutjala imbewu yestjalwesi kuthoma lada ngo-Rhoboyi ukuya kuSinyikhaba eSewula Africa. Imbewu ingatjalwa ematreyini wamaplantjisi itjalwa kuna-greenhouse kusukela ekuthomeni kwakaVelabahlinze kuze kufike lapha sele alunge khona ngoRhoboyi nangabe ubujamo bezulu buzabe sele bufuthumele lokho.

Iskhathi Sokuyitjala

I-Cantaloupe stjalo esithanda ubujamo bezulu obufuthumeleko sitjalwa kusukela ngoSinyikhaba ukuya Phakathi kwenyanga yakaNobayeni. Eendaweni ezifuthumeleko lapha ubujamo bezulu obufuthumeleko betwasahlobo bufika msinya ingatjalwa Phakathi kwakaRhoboyi.

Iskhathi Sokuyikhulisa

Iskhathi sokuyikhulisa ukusukela embewini ukuya emkhiqizweni kuvamise bona kube zimveke eziyi-12 eendaweni ezifuthumeleko ukuya emvekeni eziyi-15 endaweni lapha itwasahlobo ithatha iskhathi ukufuthumala.

Ukuyivundisa

Kuhlala kuyinto ehle ukuhlola kuhle ihlabathakho ukuqiniseka bona itlhoga ziphi izakhi nokobana uyivundise ngendlela etlhogakalako ngokulandela naku umhlahlandlela:
Ikhompowusti, i-lime kanye nomanyoro zipetelwa ehlabathini emvekeni ezine ukuya kwezisithandathu ngaphambi kokutjala. Ihlanganisela yesivundisi ehlangana kwe-750 kanye ne-1000 kg ye- 2:3:4 (27) irhatjhwa emareyini wentjalo ilaliswe nge-disk harrow ehlabathini engaphezulu eyi-20 cm ye-300 ukuya ku-500 kg ye-2:3:4 (27) qobe li-hectare ukuqiniseka bona kuphuma iinthelo ezihle ezikhulileko. Tjheja bona iinthelo ziyakhula na, nange kutlhogakala faka kwesithathu i-350 kg ye-Potassium Nitrate ku-hectare ngalinye ukurhelebha ukukhula kwenthelo. Nange ngesgabesi sikhula ngokwaneleko faka i-Potassium Chloride kune-Potassium Nitrate. Esgabeni sokugcinesi kuqakathekile ukuvundisa isthelo ukuze uthole ikhwalithi kunokobana sikhule.
Khumbula ukuthelelela ngemva kokufaka isivundisi.

Ukuyithelelela

Thelelela ngaphambi kokutjala imbewu nanyana amaplantjisi. Lokha nawutjala amaplantjisi kwenza bona kuphungule ukugandeleleka ngokomkhumbulo emaplantjisini amatjha. Qiniseka bona uphungula ubuswe obusehlabathini obubanga kugandeleleka ngokomkhumbulo. Nange kuyarhonakala ukufaka amamitha wokuhlola ubuswe obusehlabathini sebenzisa wona nange kungarhonakali sebenzisa i-soil augur nanyana igarafu ukuhlola ihlabathi kabili ngeveke. Ukuthelelela kuhle kwenzeka nange ufaka amanzi wokuthelelela ahlangana kwe-25 ukuya ku-35mm qobe veke. Ngokuya ngokobana mhlobo bani wehlabathi lokhu kungenziwa kabili nanyana kathathu ngeveke.

Translated by Busisiwe Skhosana