I-Cantaloupe

© Louise Brodie

Ibizo lesayentsi: Cucumis melo
Ibizo elijayelekileko: Cantaloupe, Melon, Sweet melon, Musk melon nanyana-Spanspek

Kuthiwa istjalo sivela enarheni yange-Asia lapha sathoma sabizwa bona yi-Musk Melon ngombana sinuka kamnandi lokha nasele sivuthiweko. Isthelo saso lada sathulwa enarheni yange-Europe sabizwa ngebizo ledorobha elise-Italy elibizwa bona yi-Cantalupo lapha satjalwa ngemva kokobana imbewu yathulwa ibuya enarheni ye-Armenia ku-Empire ye-Persian.
Kunendaba ekarisako yokobana abanye abantu bakholelwa bona ibizo le-Cantaloupe ngelesibhuru i-spanspek. Kuthiwa libizo elivela kwelesibhuru i-spanspek okutjho bona -Spanish bacon. U-Lady Juana Maria Smith, umfazi ka-Sir Henry (Harry) Smith (ogade athanda nakabizwa Harry), umbusi we-Cape Colony Phakathi kweminyaka yabo-1800, gade athanda ibzwe ngebizo le-Cantaloupe nanyana i-Musk Melon lokha nakadla ukudla kwakhe kwekuseni lokha indodakhe egade ithanda amaqanda Kanye ne-bacon. Ngebanga lendabuko yakhe ye-Spain ukukhetha kwakhe okungakajayelekeli lenza bona ngu-“Spanish bacon” babantu agade bamsebenzela.

Ukutlhadlhulwa Kwestjalo

i-cantaloupe yincenye yomdeni we-cucurbit. I-Cantaloupe ikhula emthini osivini irange izale phasi. Istjalwesi sinomrabhu ongatjhingeliko orhatjheka endaweni evalwe makari Kanye nesivini. Inomrabhu osisekelako owehla ufike ku-30 kuya ku-40 cm. Njeke kuqakathekile ukulawula ikhula usithelelele ngaso soke isikhathi ngombana umrabhu waso omnengi usehlabathini engaphezulu eyi-20 cm.

Ukusetjenziswa Kwaso

I-cantaloupe sthelo esidliwa sifretjhi sisodwa. Kungenziwa nangaso ijuzi nanyana sihlanganiswe nezinye iinthelo esaladini yenthelo begodu kwenziwe ngaso i-dessert. Eminye imihlobo yaso iyonziswa.

Intlhogakalo Zehlabathi Kanye Nokulungiswa Kwayo

Ngaphambi kokobana ulungise ihlabathakho ngasosoke iskhathi yihlolise ukuqiniseka bona zoke izakhimzimba ezitlhogeka ehlabathini zikhona. I-Cantaloupe imila kuhle ehlabathini eyisanda enga imanzana. Lokha ihlabathini ilidaka kwenza bona imirabhu ingamili kuhle. I-Soil pH yehlabathi kufanele ibe hlangana kwe-6.0 kanye ne-7.
Emvekeni ezibunane ngaphambi kokutjala faka i-phosphate etlhogakalako Kanye ne-lime ukulungisa i-Kanye ne-organic material efana nekhompowusti nomanyoro, ukupetele ehlabathini engaba yi-60 cm. Emvekeni ezimbili ngaphambi kokutjala lungisa ihlabathi ephezulu yemibhede. Lokhu kwenziwa nge-disk harrow nanyana i-rotavator nanyana uphule ihlabathi ukhiphe ikhula esele lithoma ukumila. Nange ukutjala kuzokwenziwa emibhedeni ephakanyisiweko lokhu kufanele kwenziwe emvekeni ezimbili ngaphambi kokobana utjale. Nange kuzokufakwa i-drip irrigation lokho kufanele kwenziwe ngeskhatheso nange kusetjenziswa i-plastic mulching kufanele ibekwe endundumeni ngeskhatheso.

Ubujamo Bezulu

I-Cantaloupe stjalo esithanda ubujamo bezulu obufuthumeleko begodu sibasihle lokha amazinga womtjhiso wemini ahlangana kwe-20°C ukuya ku-30°C webusuku abengaphasi kwe-15°C. Nange amazing wotjhiso ehla abangaphasi kwe-10°C. Ngaphasi kwe-10°C isthelo asisamili kuhle ekurholela ekulobeni komkhiqizo. Istjalwesi asiwuthandi umbethe begodu iintjalo ezincani zingabulawa ngiwo. Izulu nalo lenza bona isthelo singabambeleli emthini beligcugcuzele ukumila kwenkowani.

Imihlobo Yayo

Honeydew, Galia, Hales Best, Piel de Sapo, Imperial, Edisto, Eastern Shipper, Majestic, Charentais, Fargo Kanye ne-Caribbean King ngeminye imihlobo ongayithola hlangana kweminye eminengi. Kungabakuhle ukuthola iinyeleliso ngomhlobo omuhle ongawutjala ku-extension officer yangekhenu nanyana kusiyazi wembewu.

Translated by Busisiwe Skhosana